Iben Thranholm, Herland Report

Intervju med Iben Thranholm: Åndelig fattigdom preger Europa

 

Herland Report: Teolog og journalist, Iben Thranholm er en av Danmarks mest fryktede samfunnsdebattanter. Hun har markert seg som en uredd fritenker som hevder at Europas svøpe er den åndsfattigdom som nå preger vår ekstrem-materialistiske kultur.

Se henne på The Herland Report TV Channel.

Vi har mistet de indre verdier, mistet den moralske tenkningen som handlet om nestekjærlighet og solidaritet.

I dag preges vi av en åndelig kulde og mangel på medmenneskelig varme, dette bidrar til å som svekke hele kulturen vår.

Mange ønsker i dag en større vekt på de opprinnelig kristne kulturverdiene som humanismens fremvekst på 1800-tallet bygget videre på.

Oppfatningen som preger dagens fritenkere er at dersom vi kan få tilbake en større grad av medmenneskelig solidaritet og empati i samfunnet, kan vi få bukt med en del utfordringer innen samliv og skilsmisserater, barnevern, psykiatri og sviktende omsorg for de eldre.

 

Iben Thranholm, Herland Report
Iben Thranholm, Herland Report.

 

Den tyske filosofen og ateisten Jürgen Habermas sier at den tradisjonelle europeiske moralforståelsen har en langt viktigere rolle å spille enn tidligere antatt.

Da han mottok Holberg-prisen i Bergen i 2005, sa Habermas at utfordringen er at det radikale sekulære samfunn ikke har maktet å tilstrekkelig motivere individene til en etisk tenkning.

Resultatet er at dyder som tillit, ærlighet, trofasthet, integritet og personlig ansvar forvitrer i Europa. Omsorg er i for stor grad blitt statlig ansvar i et institusjonalisert og overbyråkratisert demokrati der religiøs-etiske prinsipper utestenges fra offentligheten.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Dersom mennesket frigjøres fra ansvaret i fellesskapet, kan individualismen bli frihetsundergravende og utvikle seg til en slags legitimering av egoisme eller ekstremindividualisme som på sikt truer selve kulturens stabilitet.

Liberalisten Friedrich Hayek kritiserer i The constitution of liberty denne ekstreme formen for relativisme og påpeker at den blir et misbruk av den opprinnelige liberalismens frihetsideal som handlet om individets frihet under ansvar i fellesskapet.

Sosiolog Ulrich Becks betegnelse «den andre modernitet» søker å beskrive denne utviklingen på samfunnsplan. Venstresidetenkeren Zygmunt Baumans uttrykk «flytende modernitet» beskriver noe av det samme.

I Liquid Modernity beskrives kjennetegnet ved det moderne: den konstante, tvangspregede jakten på stadig større modernisering, en umettelig trang til kreativ destruksjon og ødeleggelse av alt som ikke fungerer optimalt.

Det å være moderne er blitt ensbetydende med å være på evig jakt etter noe annet enn det man allerede har.

Ulrich Beck har brukt familien som eksempel, – denne samfunnsstabiliserende enheten bestående av foreldre og barn som vokser opp i en ramme med familiemiddager, aktiv oppdragelse, dannelse av barn og samtaler om kvelden, dette som de siste tiårene også er blitt smadret sønder og sammen slik at vi i dag sitter igjen med skyhøye skilsmisserater, en ny aleneboerkultur og en utestedkultur som åpner for et sexmarked for disse millionene som nå lever uten partnere.

Den moderne familien blir en slags «zombie-kategori» hvis mening er i ferd med å forvitre fullstendig: Barn, dine barn og mine barn, den skiltes nye foreldrerolle, evig skiftende samboere med besteforeldre, så inkludert, så ekskludert i familien.

Den radikales strategi for å oppløse kjernefamilien har bidratt til en forvitring av familiesolidaritet. Den svinnende behovet for de eldre har ført til en bølge av isolasjon og ensomhet.

 

 

About the author

The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts have millions of readers/viewers yearly. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

The search for Meaning beyond Materialism The Euro Ill.

The search for Meaning beyond Materialism

  In the West, many now search for the meaning of life but fail to …

The American Sodom and Gomorrah: Billy Graham, Herland Report Reuters

The Shocking Degeneration of America: The contemporary Sodom and Gomorrah

  Remembering Billy Graham: The contemporary degeneration of American society disintegrating into civil strife and …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×