Boken Det Nye Babylon: Frihet defineres som retten til å bifalle det kulturradikale - Hanne Nabintu

Boken Det Nye Babylon: Frihet defineres som retten til å bifalle det kulturradikale – Hanne Nabintu

 

Det nye Babylon ble en stor suksess. Over 1200 bøker ble revet bort bare i løpet av de første dagene fra forlaget.  Boken ble omtalt hos TV2 og i en rekke medier og opplag to er ute i salg.

Se intervjuer blant annet her og her.

Les utdrag om hvor viktig det er at ikke ytringsfriheten strupes ned i politisk konformitet: Mange forskere snakker i dag om “det totalitære demokratiet” som har en helt annen struktur enn det opprinnelige vestlige demokratiet.

Det baserer seg på en sterk konformitetspreget stat, nøye kontroll med hva folk mener samt et propagandastyrt media.

I slike land blir mennesker svært engstelige for å si det de mener, og en markant fryktkultur dominerer like under overflaten.

Frihet definert som retten til å bifalle det kulturradikale politisk korrekte. Dette står langt fra det opprinnelige idealet om et fritt demokrati der folkets røst skulle bli hørt.

Boken Det Nye Babylon: Frihet defineres som retten til å bifalle det kulturradikale - Hanne Nabintu
Boken Det Nye Babylon: Frihet defineres som retten til å bifalle det kulturradikale – Hanne Nabintu Herland.

 

Forfatter og filosof Ayn Rand sa en gang i et intervju på universitetet i Michigan at det er filosofene som bestemmer den historiske utviklingen. De utarbeider tanker som danner grunnlaget for politiske tankemønstre, som igjen bestemmer hvilke verdier som skal dominere samfunnet.

De dramatiske endringene i vestlig kultur har ikke skjedd ved en tilfeldighet.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Filosofer utarbeider metodene for å løse samfunnets problemer, ideologier, og trekker frem de verdier som de mener bør bli populære.

kjølvannet av filosofenes arbeid, kommer media, universitetene, bokforlagene og andre og videreformidler disse tankene.

Boken Det Nye Babylon: Frihet defineres som retten til å bifalle det kulturradikale - Hanne Nabintu
I «Det nye Babylon» beskriver Hanne Nabintu Herland, religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av nyhetssiden og nett-TV kanalen, The Herland Report, det kulturelle forfallet i Vesten.

Er det sterk nok kraft i denne prosessen, får man en verdirevolusjon som former og endrer hele kulturen.

Filosofens tanker har dermed påvirket hele samfunnet og bidratt til en ny måte å se verden og virkeligheten på.

Ledende filosofer former altså kulturens måte å se verden på. De argumenterer for hvilke idealer og tenkemåter «vi bør støtte».

Derfor er det av største betydning hvilke ideologier – eller verdigrunnlag – som bestemmes at skal være de «politisk korrekte».

Hvis filosofenes hypoteser, antagelser og argumenter er mangelfulle eller basert på modeller som ikke gjenspeiler realitetene, ender vi opp med et verdensbilde som skaper vedvarende ubalanse i samfunnet. Forfall og nedgang kan lett bli resultatet.

I dag hyller vi eksempelvis «demokratiet» som om det var vår nye religion.

Men den franske filosofen Alexis de Tocqueville har lenge bekymret nettopp for demokratiets utvikling.

Demokratiet kan lett bli en ikke-optimal styringsform, hvis det får utvikle seg til et autoritært konformitetssystem der man ikke tolererer meningsforskjeller.

Tocqueville mente at når demokratiet gir slipp på sine historiske idealer, kan det lett reduseres til det motsatte av frihet. Det kan ende opp som et tyrannisk system anført av folkemobben og dets ledere.

Demokrati uten respekt for ulike meninger er som kapitalisme uten den protestantiske etikk. Når pålitelighet og ærlighet ikke lenger er idealet, blir narsissisme og manglende solidaritet sosialt akseptert.
 Mange vil hevde at dette er dagens situasjon.

Dr. Med. Kjell J. Tveter beskriver i Tro i en tid som denne hvorledes denne typen radikal venstresidetenkning lenge har dominert, også før Herbert Marcuse uttrykte sine intolerante tanker om behovet for å begrense ytringsfriheten for meningsmotstandere for å fremme venstresidens ideologiske mål.

Han viser til Arbeiderparti ideologen Edvard Bull, som allerede i 1923 uttalte i boken Kommunisme og religion:

«Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødselsregistreringen. Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter. Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religion i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det. Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst. Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religionsundervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk».

Den markante intoleransen og aktive bekjempelsen av mangfoldet i samfunnet er bemerkelsesverdig. Dette ble altså skrevet i 1923, få år før nasjonalsosialismen – også en sosialisme – ble lansert som løsning av Tysklands Arbeiderparti.

 

Herland-Report-lying-down-banner
The Herland Report is a Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts reaching millions yearly. Founded by historian and author, Hanne Nabintu Herland, it is a great place to watch interviews and read the work of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum.

 

Og en aktiv struping av meningsmangfoldet har lenge kjennetegnet land som Norge, der denne holdningen blant medieeliter skaper en betydelig frykt i befolkningen for å uttale
seg fritt.

Mangelen på frihet er forstemmende sterk i et land der det snakkes mye om ytringsfrihet, mens realiteten står langt fra idealet. Man snakker følgelig om «demokrati» og «friheten i Vesten», men har i realiteten liten respekt for folkemeningen.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Selve begrepsbruken illustrerer selvsagt poenget: «Vi er de progressive kulturradikale» og fremoverlente som ønsker en bedre fremtid, mens «de konservative er gammeldagse» og fastholder «fortidens utdaterte tenkning». Unødvendig å si: Skillelinjene er ikke fullt så svart-hvitt i virkeligheten, og vi trenger nyansene.

At Marcuse så sterkt hevder retten til og behovet for å bringe ideologiske motstandere til taushet, illustrerer som sagt hvilken mangel på respekt for den frie tanke som ligger innbakt i den kulturradikale tenkningen.

Dette er en tendens som senere har fått blomstre i det vi i dag opplever som en regressiv venstreside, for å bruke den amerikanske talk-show verten Dave Rubins betegnelse. Nettopp forkjemperne for kritisk teori har bidratt til å forsterke ensretting og konsensustyranni i samfunnet.

Man skulle bidra til avdekking av undertrykkelse, men brukte mediespråk og institusjonalisert språk til å undertrykke nye grupper. Man ble selv «borgerskapets nye eliter» i neste generasjon.

Marcuse viser hvorledes selve grunnlaget for den kulturradikale bevegelsen var farget av autoritære og ikke-demokratiske oppfatninger. Den autoritære venstresidens konformitetskampanje ble kombinert med strategier for å demonisere og sverte motstandere, i håp om at dette ville bringe opposisjonen til taushet.

Kirsten Powers hevder at venstresidens mest vellykkede taktikk mot politiske og ideologiske motstandere, fortsatt er å delegitimere ved hjelp av demonisering, sjikane, latterliggjøring og trusler.

Ytringsfriheten mister sin verdi hvis den defineres som retten til å snakke stygt til andre. Når den brukes til å mobbe istedenfor å fremme saklige argumenter i en debatt, blir ytringsfriheten et redskap til undertrykkelse.

Og ytringsfrihet definert som retten til frekkhet og sjikane har aldri vært en vestlig verdi. Det er derimot oppskriften på et urettferdig samfunn, preget av respektløshet og en skremmende fryktkultur.

 

Also check out these topics at CNN or FOX News. Other sources may be New York TimesUSA Today, the Washington Post or from the British angle, BBC, The Guardian, The Telegraph or Financial Times.

About the author

The Herland Report Scandinavian news site, TV channel on YouTube and Podcasts have millions of readers/viewers yearly. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

 

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

How Marxist Liberalism destroys the West: Aleksandr Dugin HuffPost

How Marxist Liberalism destroys the West: Comments on Alexandr Dugin

  The Russian philosopher, Aleksandr Dugin recently sat down with Tucker Carlson to discuss the …

Cancelling God is the Worst Western Mistake Ever: Hanne Nabintu Herland, Herland Report

How Cancelling God is the Worst Western Mistake Ever as Empathy is Founded upon Religious Thought

  When Karl Marx called for cancelling God and the abolition of eternal truths such …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×