Hanne Herland logo

Hannah Arendt og totalitære sosialistiske samfunn

 

Herland Report: Mange spør ofte hvorfor Norge har blitt et så sterkt jantelovsamfunn. Hvorfor er det så viktig for nordmenn å fremstå like, tenke likt og ikke skille seg ut?

Norge betegnes jo ofte som en sosialistisk stat, der gruppetenkningen står sterkt og mange er redd for å skille seg ut. At man vektlegger “likeverd” er flott, men hvis “likhet” blir idealet, der det å “være like” blir kravet, kan samfunnet lett havne inn i en totalitær holdning. 

Går vi tilbake i tid, slik filosofen Hannah Arendt gjorde, kan vi betrakte hvorledes likhetssamfunnet utviklet seg i Tyskland, kombinert med statens sterke kontroll via media.

Kombinert med en betydelig frykt for å skille seg ut, med trusler om fengsel og annet dersom man sa statsmakten imot, ser vi hvordan et ufritt samfunn utviklet seg.

 

 

Bishop Harry Jackson Herland Report
Følg Herland Report TV, som i løpet av kort tid har fått mange millioner views. Her med den amerikanske biskopen, Harry Jackson.

 

Utover på 1930-tallet kom få bekymringsmeldinger fra tyske intellektuelle da Hitler stadig utvidet sin aggresjonsstrategi mot andre nasjoner i Europa.

Få våget å si noe av frykt for represalier, å miste privilegier, miste stillinger og bli utestengt fra det gode selskap.

Man betraktet hvorledes de tyske medier stadig ble mer ensidige og propagandapreget i tråd med ønskene til rådende politiske eliter, mange uttrykte bekymring over utviklingen i hjemmene og bak lukkede dører.

Ledende tenkere, særlig i etterkrigstiden, men også i dag, har problematisert utfordringer knyttet til hva som skjer når en sentralisert statsmakt der media og andre samfunnsinstitusjoner som burde vært selvstendige og kritisk tenkende, ender opp med å fungere som talerør for politiske eliter.

Habermas, Adorno, Horkheimer, Hannah Arendt, Noam Chomsky, Harvey Mansfield og en rekke andre har bidratt med kritisk refleksjon rundt utfordringene knyttet til at demokratiet lett kan utvikle seg til en totalitær struktur der makthavere med kontroll over mediene styrer befolkningen dit man vil.

Slike ikke-demokratiske prosesser svekker folkestyret på en alvorlig måte og kan, hvis ikke stanset, føre Europa tilbake til en venstrefacistisk utvikling med en sensurert offentlighet der målet igjen blir “et samkjørt folk som tenker likt, en sterk stat, liten toleranse for annerledestenkende, lav individuell frihet, utestengelse av de kritiske røster som bryter med det politisk korrekte og en lendende, samkjørt elite som har sterk ideologisk makt over folket”.

I dag befinner vi oss igjen i en lignende situasjon i Europa der det mer enn noen gang er avgjørende at intellektuelle og kritisk tenkende mennesker sier tydelig ifra.

Ikke minst viste den nylige rapporten fra Fritt Ord, Status for Ytringsfriheten i Norge, behovet for bruddet med selvsensur i Norge, da dette svekker demokratiet og åpenheten vår.

Aldous Huxley er blant dem som er kjent for å beskrive utviklingen mot det totalitære. I den verdenskjente boken Vidunderlige nye verden fra 1932, forklarer han hvor ufritt samfunnet kan bli dersom personlig initiativ og troen på individualisme og samfunnsansvar, kunnskap, klokskap og retten til å være forskjellig forsvinner fra et samfunn og bare streng sekulær uniformering uten respekt for historien står igjen i en stat som bestemmer og dikterer alt.

I et slikt samfunn tier mennesker om hva de egentlig mener, av frykt for represalier. Frihetsgraden er lav, til tross for at frihet hylles i de politiske taler.

Den kjente filosofen Hannah Arendt har snakket mye om dette, blant annet i The origins of totalitarianism. Hun studerte nazismens og kommunismens røtter. Den andre verdenskrig viste hvor mye ondskap som kan settes i system i demokratiske moderne stater der man legger vekt på en aktiv statlig og byråkratisk styring av befolkningen.

Dette er relevant for dagens Norge, fordi også sosialismen har deler av sine røtter her. For nazismen var ikke høyreekstrem. Den var venstreekstrem.

Populærbegrepet NAZI er forkortelsen for Nasjonal Sosialistisk Arbeiderparti i Tyskland. Dette var en sterk sosialistisk stat som kontrollerte ytringsfriheten og begrenset individets handlingsrom til det som maktelitene bestemte var politisk korrekt.

Statens sentraliserte makt var et svært viktig middel til å styre befolkningen. Her var det ikke mye individuell frihet og respekt for forskjellighet. Alle skulle tenke i takt, enten de ville eller ikke.

 

Feature banner Herland Report YouTube Robers quote

 

Vi vet godt hvordan den rasebevisste nazismen åpnet for en sjokkerende mangel på respekt for forskjellige meninger. Det var tilstrekkelig bare å mistenke noen for å ha en oppfatning som ikke var politisk korrekt. Man svertet menneskers rykte basert på indisier, forhåndsdømte dem, hang dem ut i mediene, sammenlignet dem med drapsmenn og landssvikere, nektet dem ledende stillinger i staten, sparket dem fra sine stillinger, – som bevisst ledd i å kneble den politiske opposisjonen.

Arendt viser hvorledes individets frihet kveles når gruppetenkningen overtar på en slik måte at “massene” kontrolleres av staten. Hun påpeker at totalitære styresett er verre enn diktaturer.

I diktaturer forsøker en elite å samle all politisk makt hos seg, parallelt med at man forfølger opposisjonelle. Demokratiske totalitære regimers eliter ønsker derimot ikke bare politisk makt, men å dominere ethvert aspekt av menneskenes liv ideologisk, og styre hva de skal tenke ned til minste detalj, hva de skal mene om familien, sex, parforhold, religion, skole, prester, politiet, loven.

Hensikten er å få ideologisk kontroll over samfunnsutviklingen, med et universelt ønske om at verden tilslutt skal utvikle seg i den samme retningen. Man har overnasjonale mål.

Man respekterer ikke folkeretten, andre nasjoners suverenitet, andre kulturers rett til selv å bestemme hvilke verdier og idealer som skal gjelde i deres egen kultur, men ønsker å dominere verden og styre alle andre etter sin egen politisk-ideologiske mal.

Her er bruken av propaganda et snedig våpen. Propaganda er en medie- kommunikasjonsform som ikke har til hensikt å gi borgere i en demokratisk stat objektive nyheter, men nyheter som gir inntrykk av å være objektive men egentlig kun forteller en del av sannheten.

Man bruker dette bevisst for å påvirke individet i en bestemt politisk eller ideologisk retning.

Hvis du gjentar en løgn ofte nok, tror folk tilslutt på den.

Noam Chomsky er av både New York Times og The Observer kåret til verdens viktigste intellektuelle og er den mest siterte nålevende forfatter innen samfunnsvitenskapen og humaniora.

I Neccessary illusions. Thought control in democratic societies stiller han stiller seg meget kritisk til en rekke trender i de vestlige demokratier, USA i særdeleshet, og mener at presse- og ytringsfriheten av maktpolitiske årsaker er langt mer begrenset i demokratier enn folk flest tror.

I Vesten er pressen i stor grad et instrument for vestlig propaganda som fungerer som et skalkeskjul for en virkelighet der media, nettopp i demokratier, styres av en politisk-ideologisk elite med stadig behov for å kontrollere folkeopinionen. Årsaken er enkel: I land med folkestyre er det befolkningen som avgjør ved politiske valg.

Derfor blir kontroll med opinionen desto viktigere, mener han.

I sine bøker, blant annet i Manufacturing consent har Chomsky snakket mye om dette. Han mener at de private markedskreftene står så sterkt at markedspropaganda styrer informasjonsflommen I stor grad. Slik kveles demokratiet I demokratiske stater. Chomsky betegner ikke USA som et demokrati, til det er sammenblandingen av de politiske maktstrukturene og privat kapital altfor stor.

I vår tid er det viktigere enn noen gang å bedrive kritisk tenkning og stadig stille kritiske spørsmål til makthavere.

 

The level of censorship in social media and search engines is all-time high. Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here!

Led by Scandinavian bestselling author, Hanne Nabintu Herland, The Herland Report news and opinion website provides independent analysis from leading Western intellectuals and ground breaking YouTube interviews, cutting through the mainstream media rhetoric. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Afghanistan Drug Poppy Getty

The American Hegemony is over due to sweeping technological changes in warfare, business and finance

  American political, economic, and military global hegemony—sustained by America’s past economic productivity, the dollar’s …

Servants to the Billionaire Elites: The foolishness of our leaders: Megathreats, deglobalization and the end of European greatness: Getty Madrid 2022

How Nation State Governments are turned into Servants of the Billionaire Elites

  In history, Western politicians were voted into office in order to protect the interests …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×