Den ekstrem-sekulære kirke: Biskop Tor B. Jørgensen og Hanne Nabintu om kristendommens betydning for Europa Kristendom har massiv betydning Det Nye Babylon av Hanne Nabintu, Herland Report

Kristendom har massiv betydning for det historiske Europa – Hanne Nabintu

 

Herland Report: Kristendom har massiv betydning: De kulturradikale har siden 1960-tallet brukt omtrent hele den totalitære paletten for å strupe ned friheten for ulike religiøse grupper, i kampen for å fjerne stoltheten over vår tradisjonelle kultur.

Det er nå over femti år siden 1968 og studentrevolusjonen som smadret i fillebiter de tradisjonelle verdiene i Europa. 

Den ny-marxistiske, såkalte New Left bevegelsen i USA gikk lenger enn marxistene før dem, som ønsket en klasserevolusjon.

New Left 68erne ønsket mer en det, de ville også ha en kjønnsrevolusjon, en revolusjon i familien, i forholdet mellom mann og kvinne, revolusjon mot kirken, revolusjon mot de tradisjonelle europeiske verdiene.

Vi lever i dag i kjølvannet av disses smadring av europeisk kultur, mens de kulturradikale later som om de støtter pluralitet og mangfold, skriver religionshistoriker Hanne Nabintu Herland.

Hanne Nabintu Herland ny bok Det Nye Babylon
I DET NYE BABYLON. Hvordan Vesten mistet sin storhet analyserer religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av nyhetssiden Herland Report, Hanne Nabintu Herland, den ekstrem-liberale utviklingen og det kulturelle forfallet i Vesten. De verdiene som holdt samfunnsfelleskapet sammen, slik som solidaritet og empati, har i stor grad blitt byttet ut med grådighet, materialisme og ensidig vekt på selvrealisering. Det nye Babylon beskriver også hvordan en gjeninnføring av noen av våre viktigste historiske verdier, vil kunne lede vår kultur inn i en ny blomstringsfase med vekt på individets ansvar i fellesskapet.

 

Den totalitære intoleransen blant kulturradikale

 

Kristendom har massiv betydning: Den totalitære holdningen blant de kulturradikale har siden 1960-tallet ensrettet Norge og skapt en fryktkultur der folk ikke våger å stå for det de mener.

Dette har vært gjort med hensikt.

De ateistiske New Left apostlene har snakket om “toleranse og respekt” men praktisert det stikk motsatte.

Nøyaktig slik deres ideologiske ledere foreskrev det på 60-tallet, selve oppskriften på hvordan diskriminere majoriteten slik at minoritetstyranniet kunne bli et faktum.

En av kulturradikalismens ledende ideologer, Herbert Marcuse, som regnes som filosofen bak studentopprøret på 1960-tallet, beskriver i A critique of pure tolerance om hvor viktig det er å begrense ytringsfriheten for majoriteten å fremme de kulturradikales ideologiske mål.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Mohamed Usman Rana på Hanne Herland Report
Kristendom har massiv betydning for historiske Europa: Her med Dr. Usman Rana hvis kronikk “Den Sekulære Ekstremismen” fikk ev  avgjørende betydning for forståelsen av dagens ekstremsekularisme. Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

 

Vi snakker her om New Left bevegelsen – ikke den opprinnelige venstresidens konstruktive vekt på empati med de svake, respekten for nasjonal suverenitet og internasjonal solidaritet.

De borgerlige majoritetsverdiene, de kristne, konservative av ulike slag, disse gruppene ble «fienden» som skulle angripes under ny-marxismens inntog i Europa.

Det var disses tanker som skulle diskrimineres, forties, utelates, altså en effektiv illiberal og totalitær holdning som hadde til hensikt å strupe pluralitet og mangfoldighet i samfunnet. Under ytringsfrihetens faner, kjempet man i praksis for å avslutte meningsmangfoldet.

 

Borgerlige verdier som støttet historiske Europa skulle utslettes

 

Dersom demokratiet skal ivaretas, må det bli større toleranse for ulike meninger. En av demokratiets viktigste verdier er friheten til å leve livet i samsvar med egne idealer uten å risikere forfølgelse for disse.

Men, som vi har sett ovenfor, har det ikke vært et poeng hos de kulturradikale å respektere mangfoldet i samfunnet. Og slik har vi fått den type totalitært samfunn vi i dag lever under.

 

Hanne Herland, Det Nye Babylon.
Kristendom har massiv betydning: I DET NYE BABYLON. Hvordan Vesten mistet sin storhet analyserer religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av nyhetssiden Herland Report, Hanne Nabintu Herland, den ekstrem-liberale utviklingen og det kulturelle forfallet i Vesten. De verdiene som holdt samfunnsfelleskapet sammen, slik som solidaritet og empati, har i stor grad blitt byttet ut med grådighet, materialisme og ensidig vekt på selvrealisering. Det nye Babylon beskriver også hvordan en gjeninnføring av noen av våre viktigste historiske verdier, vil kunne lede vår kultur inn i en ny blomstringsfase med vekt på individets ansvar i fellesskapet.

 

Kristendom har massiv betydning: Uansett hvilke samfunnsgrupper som utgjør en minoritet, bør det samme prinsippet gjelde alle.

Det som nettopp skiller et demokratisk samfunn fra et totalitært, er retten til åpent å være uenig. Denne rettigheten er åpenbart ikke trygget godt nok i dagens Norge.

Kristne lever i stor grad som forfulgte grupper i dagens Norge, som unngår medienes søkelys så godt de kan. De vet at dersom mediene skriver noe om dem, er det antagelig demonisering og hets der løgner presenteres om kristentroen og enkeltmennesker latterliggjøres mens deres budskap forvrenges.

 

Muslimer og kristne utsettes for samme tyranni

 

Mohammad Usman Rana vant Aftenpostens kronikkonkurranse i sin tid (2008) med ”Den sekulære ekstremismen” der han gikk til noe så uvanlig som et kraftfullt forsvar for den kristne Oslo biskopen Ole Kristian Kvarme og krevet at mistenkeliggjøringen av troende i Norge må opphøre.

Han mente at hetsingen av religiøse presses frem av anti-demokratiske krefter som søker å redusere religionen til et semi-sekulært, relativistisk og kulturelt budskap.

Nå om dagen må det altså en muslim som Rana til for å finne kraftfulle forsvarere for tradisjonell kristen etikk og den genuint norske kulturarven.  

 

Kristendom har massiv betydning for historiske Europa: Respekt.
Kristendom har massiv betydning for historiske Europa: Dette er den dramatiske biografien om Herlands krigsherjede barndom i Kongo og hennes møte med janteloven og det naive Norge i voksen alder. Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av The Herland Report som når millioner årlig.  Herland skriver om snillisme, rasisme mot hvite, middelmådighet, mangelen på respekt for den tradisjonelle norske kulturen og troen på Gud. Hennes forrige bok, “Alarm” kom ut i 2010 og solgte i fem opplag på under et år. Herland er en av de få som er en uredd og fri intellektuell som ofte kommer med uventede og sylskarpe synspunkter som bryter med det politisk korrekte. Kjøp den her!

 

Norge har en til de grader svak statskirke som i all hovedsak styres av ”mer eller mindre agnostiske eller ateistiske arbeidsgivere i staten,” for å sitere Rana.

Han fortsetter: ”Det er ikke akkurat virkelighetsfjernt å betrakte statskirken som et instrument for politikere og lobbyister med varierende og diskutabel grad av forankring i kristen tro. De ønsker en demokratisering av kristen teologi slik at den blir et speilbilde av samfunnets nyeste verdimessige strømninger istedenfor å gjenspeile Bibelens lære.”

Utfordringen med statskirken er at budskapet er endret over de siste tiår slik at man i dag benekter en rekke av kristendommens grunnleggende sannheter.

Man kan spørre hvorvidt dagens folkekirke overhode kan kalles kristen. Biskopenes feighet og statskirkens utydelighet er dermed blitt dens bane.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Historieforfalsking å hevde at kristendom ikke har betydning for vestlige verdier

 

Ved overrekkelsen av Holbergprisen i 2005 som gikk til Europas mest toneangivende filosof Jürgen Habermas, påpekte han at det nettopp er ”ved avskaffelsen av dødsstraff, ved den liberale abortlovgivningen, ved likestillingen av homoseksuelle partnerskap med heteroseksuelle ekteskap, ved den betingelsesløse avvisningen av tortur og generelt ved å sette individuelle rettigheter foran kollektive goder som nasjonal sikkerhet, at de europeiske landene synes bevege seg alene langs veien de inntil nå har gått side om side med USA.”

Habermas sier at religion, på tvers av hva det sekulariserte samfunn lenge har spådd, spiller en stadig viktigere politisk rolle i den moderne verden.

I et verdenshistorisk lys er det faktisk den europeiske rasjonalismen som er unntaket: Alle andre tror på en Gud. Ifølge en ny undersøkelse representerer islam med 1.3 milliarder troende og kristendommen med 2.1. milliarder et betydelig tilbakeslag for de få ateister som faktisk finnes i verden.

Den tusenårige norske religionsarvens kvantitative dominans er ifølge Klassekampen betydelig i Norge.

51,6 prosent av befolkningen sier at de tror på Gud. Sekulariseringstesene som har regjert de intellektuelle fagmiljøene har tatt ateismens seier for gitt og prokamert at Gud var død. Få teser skulle vise seg å ta så grundig feil.    

Såkalte sekulære verdier har i europeisk sammenheng nettopp et religiøst opphav.

 

Menneskesyn, menneskeverdi og rettigheter har rot i kristen tenkning

 

Både det humane menneskesynet og likhetstanken har sitt utspring fra kristen etikk med røtter i et stolt Europa som på høyden av sin intellektuelle storhetstid fostret en markedskapitalisme som brakte velstand til hele den vestlige sivilisasjon.

Europas grunnverdier er hentet nettopp fra en religiøs verdibase som la grunnlaget for sekulær demokratisk styringsideologi.

Hvor hadde Vesten vært uten den religiøst funderte respekten for eiendomsrett, arbeid, sparing og reinvestering som la grunnlaget for stabilitet og fremveksten av kapitalismen?

Hvilke verdier, enten de er religiøse eller ateistiske, er nøytrale?

Det var kristendommen som introduserte menneskesynet som pr. definisjon utgjorde bruddet med den elitesamfunnet i antikken.

Basert på likhetsprinsippet ble tanken lansert om at hvert menneske uansett klasse, kjønn og rasetilhørighet har en helt spesifikk verdi.

Hugh Cunningham, professor ved universitetet i Kent, sier at den romerske brutaliteten med barn solgt som slaver ikke ble stanset før den tidlig-kristne bevegelsen vant terreng i det romerske imperiet. Kristen etikk ble derme menneskerettighetenes ultimate vugge og et av verdenshistoriens betydeligste bidrag til utjevning av klasseforskjeller.

Nå for tiden kan det nærmest virke som om dette menneskesynet først ble lansert av moderne ateister, eller av den høyst marginale bevegelsen Human Etisk Forbund som kun har noen få titalls tusen medlemmer på verdensbasis. I utlandet er bevegelsen nærmest ikke-eksisterende.

Deres etikk er dessuten kun en blåkopi av kristen filosofi, minus gudstro. Den ble til omtrent 2000 år for sent til å være opphavet til noe som helst. Med famlende relativister ved roret her i landet viskes dermed den norske kulturskatt og religionsarv gradvis ut til befolkningens store frustrasjon.

Man trenger sannelig ikke å skylde på islam som den europeiske fare. Europas svakhet er dens egne indre verdisplittelse. Å svekke fundamentet har man klart helt uten hjelp fra fremmede religioner. Med slike venner, hvem trenger fiender?

 

Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

 

Etter å ha utmerket seg i norske medier en årrekke, blant annet med flere bestselgende bøker som Alarm og Respekt, trakk Hanne Nabintu Herland seg tilbake fra aktiv mediedeltagelse og etablerte The Herland Report som har fått stor internasjonal suksess.

Det er en nyhetsside som også har en YouTube kanal med TV intervjuer med en rekke av Vestens ledende tenkere.

Herland sier hun alltid har oppfattet Norge fra et utsideperspektiv, kanskje som følge av oppvekst i Afrika, og har bestandig etterlyst et oppgjør med den sosialistiske norske rasismen som ser ned på innflyttere.

Etter å ha bodd mange år utenfor Norge, i Sør Amerika og Midtøsten, med et bredt internasjonalt nettverk utenfor landet, ble det naturlig å danne sin egen mediekanal.

Suksessen har åpnet mange dører i USA, der Herland har intervjuet ledende senatorer, politikere, Judicial Watch direktører, ledere fra CIA, NSA, bestselgende forfattere, akademikere og professorer.

Fra det skandinaviske segmentet, har Herland også en rekke spennende stemmer med seg, som Niels Chr. Geelmuyden, Einar Salvesen, Brita Møystad Engseth, Hans-Erik Dyvik Husby, Lillian Muller, Mohammad Usman Rana, Walid al Kubaisi og mange flere.

På Herland Report nyhetssiden finner du artikler fra en rekke av Vestens ledende intellektuelle, forfattere og aktivister om utenrikspolitikk, perspektiver på Midtøsten, den kulturelle nedgangen i Vesten og ramsalt kritikk av New Left kulturradikale bevegelsen på 1960-tallet.

 

About the author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud, som når millioner årlig. Her kan du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som bryter med den kulturradikale tenkningen. Hun mener 1960-tallets kulturradikale elite har bidratt til å svekke vår kultur. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Kjøp bestselgere som Alarm og Respekt her. Eller Det Nye Babylon. På det internasjonale markedet har Herland boken The Culture War og nylig utgitte New Left Tyranny som kommer på norsk i 2020. www.theherlandreport.com
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

How the neo-Marxist New Left destabilized the West: Hanne Nabintu Herland

How the neo-Marxist New Left destabilized the West, tearing down the values that created stability

The West changed completely in the 1960s. The neo-Marxist student revolution implemented a full front …

NEW BOOK The Billionaire World: Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite

The Marxist mistake of denying the spiritual realm renders the West in spiritual poverty

  Friederich Nietzsche is one of the founding fathers of the atheist revolt against the …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×