Einar Flydal ny bok 5G Herland Report

Boken “5G og vår trådløse virkelighet” viser farene ved 5G

 

Herland Report: En revolusjonerende bok, 5G og vår trådløse virkelighet, om farene ved 5G har akkurat kommet ut i Norge.

5G-bok forside Einar Flydal Herland ReportForfatterne Einar Flydal, Else Nordhagen, Martin L. Pall, David Carpenter, Cindy Sage, Lennart Hardell, Bård-Rune Martinsen and Christian F. Jensen bringer vitenskapelige bevis for farene ved 5G elektromagnetisk stråling for mennesket.

Den er skrevet av fagfolk innen medisin, biologi, IKT, og telekom-strategisk analyse, og har omfattende litteraturlister.

“5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø” er en bevis- og referansesamling med forklaringer for jurister, medisinere, biologer, fysikere, gravejournalister, miljøvernere og andre interesserte. Boken analyserer strålevernet i Norden utfra fire hovedperspektiver:

  • biofysikken, som viser at dagens strålevern slett ikke verner helse og miljø, men fremmer sykelighet og miljøskader
  • medisinsk forskning, som gir overveldende bevis på at dagens eksponering for mikrobølger skaper en vesentlig del av dagens sykelighet og at 5G-teknologiene vil forverre skadevirkningene
  • de svindelaktige prosessene som ligger bak den «kunnskapsstatus» som strålevernet arbeider utfra
  • jussen, som viser at 5G-utbygging strider mot sentrale lover og traktater for menneskeretter og miljøvern

 

Denne boka er en bevissamling med forklaringer om helse- og miljøskader fra menneskeskapt mikrobølget stråling. Den sammenfatter hva forskningen har å fortelle oss, og er i samsvar med dagens kunnskap.

Den tegner et bilde som står i skrikende kontrast til hva næringen og våre strålevernmyndigheter hevder om helse- og miljørisiko knyttet til innføringen av 5G og bruken av dagens trådløse teknologier.

Denne boka baserer seg på det fremste og det nyeste av forskningen på feltet, såvel som på forskning som har foregått over svært mange tiår.  Forfatterne har også gjort omfattende gravearbeid på området helse, miljø og elektromagnetiske felt over lengre tid.

Få med deg Herland Report samtalene med Einar Flydal, som de senere årene har satt seg godt inn i temaet elektromagnetisk stråling og mobilbruk. Hva vet vi egentlig om hvilken kobling det er mellom en rekke sykdommer og stråling? Se program 1 med Flydal her, og program 2 med den populære forskeren her.

Einar Flydal ny bok 5G Herland Report
En revolusjonerende bok, 5G og vår trådløse virkelighet, om farene ved 5G har akkurat kommet ut i Norge. Forfatter Einar Flydal er en regulær gjest på Herland Report. Se hans programmer om koblingen mellom kreft og mobilstråling/elektromagnetisk stråling her og her.  

Utdrag fra forordet til 5G og vår trådløse virkelighet

 

Dette er en bok som er laget for å være en bevis- og referansesamling med forklaringer som er forståelige og nyttige både for jurister, medisinere, biologer, fysikere, gravejournalister, miljøvernere og andre interesserte. Den gir dokumentasjon som er forståelig også for den som ikke er fagutdannet på feltet og kan – og bør – danne grunnlag for juridiske og helse- og miljøpolitiske framstøt i tida framover.

Else Nordhagen, dr. scient. i informatikk, og med biologi og fysikk i fagkretsen, og Einar Flydal har sammen vært redaktører for boka og skrevet deler av innholdet.

Boka inneholder bidrag fra internasjonale kapasiteter, oversatt til norsk: Martin L Pall, David Carpenter, Cindy Sage og Lennart Hardell. De og andre plukker trådløsbransjens, WHOs, EUs, såvel som norske og nordiske myndigheters «strålevern» fra hverandre.

Boka gir omfattende bevis på at dagens eksponeringsnivå og -omfang gjør skade på oss mennesker såvel som på vårt livsmiljø – og på andre skapninger som vi er avhengige av, men som vi nå truer med ødeleggelse.

Boka er laget for å gi saklig, solid og etterrettelig ammunisjon til alle som vil arbeide for å bremse – for så å stanse – denne storstilte ødeleggelsesprosessen, eller som bare ønsker å forstå mer og undersøke hvordan den store kontroversen rundt skadevirkningene kan ha seg.

 

RELATED ARTICLES:

 

Til det trengs bevis av ulike slag, samt forklaringer som gjør bevisførselen forståelig for ganske ulike fag- og interessegrupper – biologer, fysikere, medisinere og annet helsepersonell, IKT-ingeniører og -brukere, jurister og helseinteresserte, og ikke minst miljøvernere, gravejournalister og folk flest.

Denne boka er således ikke ment som en populærfaglig innføringsbok eller oversiktsbok over temaet, men deler av boka kan godt lese slik.

I stedet er den et faglig tungt supplement til andre populærfaglige utgivelser på norsk fra de senere år som også påviser det samme mønster: at grenseverdiene ikke fungerer som effektivt strålevern, og at strålevernet bygger på et grunnlag som verken praktiserer føre-var-politikk eller er kunnskapsbasert.1

Selv om mange arbeidsgivere og fagfolk for lengst har forstått at eksponering for elektromagnetiske felt, herunder mikrobølget stråling, kan gi helseskader, selv godt under dagens grenseverdier, har hittil alle norske rettstvister blitt tapt av den part som har hevdet seg skadelidende, eller endt med et forlik.

 

Einar Flydal Herland Report

 

Grunnene har vært dårlige bevis, svak kjennskap til forskningen og manglende faglig kompetanse på den skadelidtes side, stilt opp mot myndighetenes autoritet. Denne boka forsøker å forandre på dette.

Fordi de mest fag-medisinske og juridiske delene av denne boka er så nøye i bevisføringen, kan boka brukes til å underbygge administrative vedtak, så som WiFi-restriksjoner i skolen, tekniske spesifikasjoner ved utvikling av mer helse- og miljøvennlige produkter, stevninger i rettstvister om AMSmålere og mobilmaster, så vel som argumenter i fagdiskusjoner.

Slike restriksjoner innføres nå gjennom lokale initiativer her og der overalt i verden der foreldre og lokale grupper forstår at det spilles hasard med vår helse og vårt miljø, og at de sentrale grenseverdiene bare er veiledende, og slett ikke til hinder for at det fastsettes strengere grenser i lokalmiljøet. Vi håper mange vil ta boka i bruk.

Boka tar spesielt for seg 5G, men ikke bare. Mye av det vitenskapelige belegget er felles for 5G og tidligere generasjoner mikrobølget kommunikasjon, men boka viser at med utbygging av 5G og den veksten som forventes, vil skadene forsterkes, og boka forklarer hvorfor, fysisk, teknisk og biologisk.

Boka viser altså at såvel de statlige etatene i Norge og i Norden forøvrig som skal ivareta strålevernet, såvel som næringen som henviser til disse etatene, tar feil.

Når de hevder at disse skadene, ikke er påvist, ikke fins, eller er for usikre, baserer de seg på kilder som åpenbart tar feil og som aktivt motarbeider solide forskningsfunn av helse- og miljøskader.

 

Einar Flydal ny bok 5G Herland Report

 

Forskernes budskap om skadepotensialet er krystallklart, men det er ofte “gjemt” i detaljerte forskningsrapporter. Budskapet summeres opp i denne boka og forklares slik at leseren i størst mulig grad selv skal kunne vurdere forskningsfunnenes styrke.

Budskapet fra forskerne er at betingelsene for livet på vår klode nå brytes ned gjennom utrulling av mikrobølgede kommunikasjonsteknologier.

Visjonene om et stadig smartere samfunn basert på trådløs kommunikasjon heter for tida 5G og Tingenes Internett – og representerer store, komplekse visjoner og handlingsplaner som skal realiseres med en rekke ulike teknologier.

De baserer seg i høy grad på trådløse kommunikasjonsformer, og trekker oss – dersom vi skal tro forskningen som legges fram her – i retning av et stadig dummere og mindre bærekraftig samfunn på grunn av skadevirkninger som allerede i dag er påregnelige, men ikke utforsket på noen realistisk måte. Materialet som underbygger forskernes påstander synes overveldende, og synes umulig å rokke ved med noen som helst faglige motargumenter.

Fra trådløsbransjen og fra enkelte miljøer som bare følger den uten å foreta en selvstendig og informert vurdering, er budskapet det motsatte: at «ingen forskning påviser skadevirkninger». Denne boka forklarer hvordan slike påstander blir til.

 

The level of censorship in social media and search engines is all-time high. Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here!

Led by Scandinavian bestselling author, Hanne Nabintu Herland, The Herland Report news and opinion website provides independent analysis from leading Western intellectuals and ground breaking YouTube interviews, cutting through the mainstream media rhetoric. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

How Big Pharma servant Anthony Fauci Controls Science: National

How politicized Science destroys Science

  Governments are now faltering under the weight of mass unemployment, debt, bankruptcies and civil …

Alexis de Tocqueville Getty

Alexis de Tocqueville and the Totalitarian Abuse of Power in Democracies

  Many famous authors have discussed the dangers of misuse of power in democracy, among …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×