Saudi ekstremistisk "Koranen" florerer, som ikke er i tråd med Koranen - Trond Ali Linstad Herland Report

Saudi ekstremistisk Koranen florerer, som ikke er i tråd med Koranen, sier Trond Ali Linstad

 

Herland Report: Den omarbeidede utgaven av Koranen er en skremmende bok som blir brukt av IS og «islamister» (wahabister) som begrunnelse for ekstremisme og terror. Boka er til salgs i moskéer i Norge. Det fordreide og ekstremistiske budskapet blir spredt; og bør være til stor bekymring, skriver Dr. Trond Ali Linstad på Herland Report.

Det heter i bokas forord at det er gjort «endringer i Koranens fortolkninger».  Og om endringer som er gjort: «Det er noen tillegg og fratrekk fra kapitler og Ahadith fra Sahid Al-Bukhari og andre Ahadith samlinger.» (Side VI.)

Koran-vers med innhold om toleranse, medmenneskelighet, sameksistens og respekt for andre er blitt opphevet. De har i stedet lagt til hadith: antatte, men i hovedsak oppdiktete, lærdommer fra Profeten Muhammed, nedskrevet et par hundre år etter hans død, der disse «lærde» mener å finne forsvar for aggresjoner og mishandling som de selv står for.

«Tillegg» og «fratrekk», som det heter – når det gjelder Koranen, i det som anses å være «Guds Ord» for muslimer. Hvilken frihet de har tatt seg, forfatterne, ved å føre tillegg og fratrekk til Koranens kapitler; Guds Ord – etter egne vurderinger og tanker?

Og hvem står egentlig bak denne demoniseringen av muslimer – hvem tjener på dette – like til at man bevisst endrer “Koranen” til å bli en bok som ikke er i tråd med budskapet i den opprinnelige Koranen?

Saudi ekstremistisk "Koranen" florerer, som ikke er i tråd med Koranen - Trond Ali Linstad
Den norske muslimen og lege, Trond Ali Linstad har en rekke programmer på Herland Report TV. Klikk på bildet og se en av dem.

En endret og Saudi-konstruert «Koran»

Den islamske staten og tilsvarende terroristiske grupper har dratt til seg frivillige menn og kvinner fra store deler av verden, deriblant svært mange fra vestlige land. De kan komme med et angivelig «ideologisk» motiv – og får i hvert fall det innskjerpet som første sak når de kommer til disse terroristiske gruppene.

Vi skal ikke se bort fra en «idealistisk» hensikt: å kjempe for hva de tror kan være «høyverdig» og riktig; en tro og en religion.

For mange vil et oppfattet «islam» og en presentert «Koranen» være veiledning og referanse for tanker og gjerninger – destruktive og umenneskelige så åpenbart for andre.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Boka som er omtalt her er den omarbeidede «Saudi-Koranen», den kan være referanse for dem. I den kombineres et «høyverdig» skrift; en «Koran», med en terroristisk og overgivende holdning. Man blir IS-soldat, eller en tilsvarende kriger.

Når vi ønsker å motvirke dette, må vi også se på referansen – her den fordreide «Koranen». Boka selges og spres fra Rabita-moskeen (Det Islamske Forbundet»); en Saudi-orientert moske i Oslo.

De har konstruert Koranen på nytt, disse muslimske «lærde» fra Saudi-Arabia.  De har avskaffet, opphevet og motvirket («abrogert») innhold i mange vers i Koranen slik de selv finner det for godt.

Koran-vers med innhold om toleranse, medmenneskelighet, sameksistens og respekt for andre er blitt abrogert. De har i stedet lagt til hadith: antatte, men i hovedsak oppdiktete, lærdommer fra Profeten Muhammed, nedskrevet et par hundre år etter hans død, der disse «lærde» mener å finne forsvar for aggresjoner og mishandling som de selv står for.

Merk: Ahadith er flertall for hadith. Dette er antatte, men i hovedsak oppdiktete lærdommer fra Profeten Muhammed, nedskrevet et par hundre år etter hans død.

 

Abrogerte og opphevede Koran-vers

 

Dette er eksempler på Koran-vers med holdninger, moral og veiledninger som er abrogert (avskaffet, opphevet og/eller motvirkede) i Saudi Koran-utgaven:

Tro og inkludering

 • «De som erkjenner ved denne Skrift (muslimer), de som er jøder og kristne, og de som følger andre trosoppfatninger (sabeere) – ja, hver den som erkjenner Allah og den siste dagen og gjøre det som er rett, skal få fullt igjen fra Den høye! De skal ikke frykte eller sørge.» (Koranen 2,62)

Teksten i verset om tro og inkludering er abrogert (opphevet) med påstand om at etter profeten Muhammed, skal bare «muslimer» være godtatt, mens jøder, kristne og andre aldri skal være det; men bli «tapere». (Side 20.)

Et tilsvarende vers sier:

 • «De som erkjenner, og de som er jøder og sabeere og kristne, – hver den som erkjenner Allah og Den siste dagen og gjør det som er rett, skal ikke frykte eller sørge.» (5,69)

Det er vers med samme innhold; tro og inkludering. Verset er abrogert (opphevet). Det hevdes i stedet at jøder og kristne, som ikke er blitt muslimer, skal til «helvetesilden». (S. 120.)

Muslimer skal ikke være unntatt. Boka legger inn et hadith som sier at muslimene «skal bli delt inn i syttitre religiøse sekter» der alle skal gå til «Helvete» med unntak av en eneste «sekt»; som den reviderte teksten i boka støtter. (S. 125.)

Toleranse

 • «Overse og tilgi dem!» Det er Koranen påbud om Skriftens folk (jøder, kristne og andre) som i uvilje vender seg mot muslimer. (2,109.)

Påbudet i verset er abrogert (opphevet). Nå heter det om Skriftens folk: Kjemp/før krig mot dem, til de betaler en egen pålagt skatt (Jizyah), «i villig underdanighet og de føler seg overvunnet». (S. 345.)

Boka gjengir dette om å kjempe/føre krig mot Skriften folk: En jøde gjemmer seg bak en stein. Steinen sier: «Å, muslim! Det er en jøde som gjemmer seg bak meg, så drep ham.» (Hadith, s. 345.)

Tilgivelse

 • «Si til de som erkjenner (muslimer) at de skal tilgi dem som skader dem og ikke ser fram til Allahs dager/den siste dagen.» (45,14)

Verset er abrogert (opphevet). Nå heter det at muslimer skal kjempe/føre krig mot «flergudsdyrkere, hedninger, avgudsdyrkere og vantro, som ikke tror på Allah».  (S. 894.)

Ingen tvang i troen

 • «Det skal ikke være tvang når det gjelder tro.» (2,256) «Du kan ikke tvinge folk til å erkjenne.» (10,99) «La de som ønsker det, erkjenne, og de som ikke ønsker det, la være.» (18,29) Det er hva Koranen sier. Hva står i den endrete «Koranen»?

Det heter som tillegg i den reviderte boka: Sanne muslimer skal «holde de (som ikke vil tro) med lenker om halsen til de godtar islam (og ved det redder dem fra den evige straff i helvetesilden og gjør så de kommer til paradiset i det neste livet)». (S. 127.)

Og videre: «Dere er beordret av Allah til fortsatt å kjempe mot dem som ikke vil tro, til de godtar islam og er reddet fra straffen i helvetesilden …» (S. 909.)

Slik fortsetter det gjennom denne reviderte «Koran», med fratrekk og tillegg til den virkelige Koranen.

 

Koranen Trond Ali Linstad Hanne Nabintu Herland Report studio

 

Tekster og tillegg i den endrede «Koranen»

 

Merk: Ahadith er flertall for hadith. Dette er antatte, men i hovedsak oppdiktete lærdommer fra Profeten Muhammed, nedskrevet et par hundre år etter hans død.

Dette er eksempler på tekster og tillegg i den endrete (wahabi-) «Koranen», bort fra den opprinnelige Koranens budskap:

 • Kvinnen skapt for mannen. Allah «skapte dere fra en enkelt person (Adam) og (så) skapte Han av ham, hans kone (Hawwa/Eva) for at han skulle glede seg over fornøyelsen av å leve med henne.» (S. 319.)
 • Kvinner og dekke. «Gi beskjed til deres koner, døtre og de troendes kvinner at de skal trekke sine kapper (slør) over hele kroppen (det vil si å skjerme seg fullstendig unntatt for øynene eller ett øye for å kunne se veien.)» (S. 762.)
 • Slå kvinner og barn. Kvinner som viser «dårlig oppførsel» (…), – «slå dem (lett, om det hjelper), men om de adlyder deg, vær ikke ergerlig på dem.» (S. 161) Om barn: «Gi barna beskjed om å gjøre Salat (bønnen) fra de er syv år, og slå dem (om det) fra de er ti.» (Hadith, s. 4.)
 • «Illegale barn». «Al-Khabath; det onde»; kan tilta. «Ordet Al-Khabath blir forstått som ulovlig seksuelt samvær og illegale barn og all slags ond handling.» (S. 544.)
 • Maker og koner i paradiset. «Rensete maker eller koner» i paradiset «har verken menstruasjon, avføring eller urin». (S. 168.)
 • Formalisme. Gå inn i islam «perfekt»; ved å «lyde alle regler og bestemmelser». (S. 64.). «Hver den som tror på Allah og Hans budbringer, gjør Salat (bønnen) holder Saum (fasten) i ramadan måned, har Allah lovet paradiset.» (Hadith, s. 343.) «Si Amen» etter bønnen, «for om ens ytring av Amen faller sammen med den til englene, vil ens siste synder bli tilgitt.» (Hadith, s. 3.)
 • Islam. Jøder og kristne som ikke tror på Muhammeds budskap; «Islamsk Monoteisme» – vil høre til i «helvetesilden». (S. 120.)
 • Gode handlinger. «Gode handlinger til en person blir bare godtatt om personen er monoteist og tror på alle Allahs profeter, medregnet Kristus og Muhammed.» (S. 129.) «Gode handlinger» må gjøres «fullt og helt for Allahs sak og i samsvar med Profetens lovmessige måter.» (S. 527.) «Om noen gjør en (god) handling som vi ikke har beordret (noen) å gjøre (eller ikke er i samsvar med vår religion om Islamsk Monoteisme), så vil handlingen bli vraket og ikke godtatt.» (Hadith, s. 546.)
 • Tyver. Når det gjelder tyver, – «hugg av deres høyre hånd fra håndleddet som gjengjeld». (S. 211.)
 • Helvete. En «vantro eller hykler» skal bli vist «helvetesilden» og dette skal skje: «Han skal bli slått med en jernhammer mellom sine to ører, og han skal skrike så det høres av alt som er nær han unntatt mennesker og jinn.» (Hadith, s. 259.)
 • Vantro. En «vantro» skal bli «straffet i Helvete for all tid (verken levende eller død)». (S. 326.)
 • Islamsk kalifat. «Dere muslimer i hele verden», – «bli en forent blokk under en Khalifah (ledende muslimsk styrer for hele den muslimske verden) for å gjøre Allahs religion seierrik». (S. 336)

Om krig og fred, endret fra den opprinnelige Koranen til dette:

 • «Jeg er blitt befalt å kjempe mot folk til de sier: La ilaha illalla (ingen har rett til å bli dyrket enn Allah.» (Muslimsk troserklæringen.) (Hadith, s. 339.)
 • «Går noen over forbudte grenser mot deg, gå likedan over forbudte grenser mot dem.» (S. 60.)
 • «Det er langt flere fordeler og mer krigsbytte» – ved å kjempe for Allahs sak. (S. 178.)

De som ikke er muslimer

 • «Dere er beordret av Allah til fortsatt å kjempe mot de som ikke vil tro, til de godtar islam og er reddet fra straffen i helvetesilden, eller i det minste kommer under deres beskyttelse.» (S. 909.)
 • «Hvis de (vantro, avgudsdyrkere, jøder, kristne, flergudsdyrkere) vender seg bort (fra Islamsk Monoteisme), si (til dem O Muhammad; fred med han): ‘Jeg gir dere en erklæring (om krig), til å gjøre kjent for alle’.» (S. 596.)

«Skjær halsen over på dem»

 • «Når dere møter (i kamp – Jihad for Allahs sak) de som ikke vil tro, skjær halsen over (på dem) til dere har drept og såret mange av dem, bind så et tau fast (om dem, det vil si; ta dem til fange.» (S. 908.)

Det trengs en riktig, levende og forklarende oversettelse av den virkelige Koranen. Det blir nødvendig for både muslimer – og de som ikke er muslimer/ikke er «troende», slik at mennesker ikke villedes til å tro om islam noe som ikke er sant. Kunnskap er alltid viktig. Den nye koranoversettelsen er under arbeid.

 

About the author

Trond Ali Linstad er norsk lege og muslim. Han er daglig leder av Urtehagen Stiftelse og har arbeidet som frivillig lege i palestinske flyktningeleirer i Midtøsten og har ledet solidaritetsarbeid for Palestina i Norge.

The level of censorship in social media and search engines is all-time high. Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here!

Led by Scandinavian bestselling author, Hanne Nabintu Herland, The Herland Report news and opinion website provides independent analysis from leading Western intellectuals and ground breaking YouTube interviews, cutting through the mainstream media rhetoric. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

The need for Faith in God:Hanne Nabintu Herland Report

The Age of Western Stagnation: Greed and Lack of Trust

  We live in an age of remarkable Western stagnation. Respect for traditional values such …

The American Police State: Society Is becoming a Prison Disguised as Paradise Getty

The Protestant Ethic and Capitalism: The idea was to earn money, be trustworthy and have something to give to others

In The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, sociologist Max Weber states that when modern …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×