NORWAC humanitær hjelp blir politisk part i krig: Idlib-crisis-Turkey-Syria-PBS

NORWAC humanitær hjelp blir politisk middel, Trond Ali Linstad

 

Herland Report: NORWAC humanitær hjelp blir politisk part i krig: Det har lenge vært en trend at hjelpeorganisasjoner brukes politisk i den geostrategiske kampen om ressursene i Midtøsten.

Utviklingen er mildt sagt uheldig, da politiseringen fratar de humanitære organisasjonene legitimitet.

Dersom det å hjelpe de nødlidende på begge sider av en konflikt for å hjelpe sivile på tvers av konfliktlinjene endres til at man kun og ensidig støtter den ene parten i en borgerkrig, begås samme feil som Robert McNamara advarte mot etter Vietnam.

Eva-Thomassen-Hanne-Nabintu-Herland NORWAC humanitær hjelp blir politisk part i krig:
NORWAC humanitær hjelp blir politisk part i krig: Se Herland Report TV program med Eva Thomassen her, se et engelsk program her, også to Herland Report program på norsk her og her.

I dokumentaren The Fog of War sier han at amerikanernes største feil i Vietnam – som også gjorde at de tapte krigen – var ensidig å støtte den ene part i en konflikt man egentlig ikke hadde full oversikt over.

NORWAC humanitær hjelp blir politisk middel:  Nå gjør Norge det samme i Syria.

Milliardene ruller inn i Syria fra norske skattebetaleres penger og går kun til opprørsområdene.

Idlib er et velkjent Al Qaida reir. Vi vet dette godt.

Det har vært skrevet om i årevis.

Herland Report har tidligere rettet søkelyset mot dette gjennom sosiolog Eva Thomassens artikler fra 2017: Hva går pengene egentlig til? Les Dr. Trond Ali Linstads artikkel om NORWAC nedenfor. Han skriver:

Amerikansk utenrikspolitikk er veiledende for norske UD. UD spiller en dobbelt rolle: Fremmer «humanitært» arbeid – og opererer etter amerikanske retningslinjer.

Tilsvarende gjelder for NORWAC, og andre: De driver helsearbeid – sendt ut og finansiert av norske UD – og er «politiske aktører» (UD). Det er NORWACs rolle, som man bør være bevisst.

Norge avviser å være med på gjenoppbygging av det kriserammete Syria før et regimeskifte er i sikte. Målet om «regimeskifte» i Syria er det sentrale amerikanske mål – fulgt opp av norske UD.

Er det svar på «humanitær krise»? Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

 

NORWAC humanitær hjelp blir politisk part i krig: Herland Report subscribe
NORWAC humanitær hjelp blir politisk part i krig: Gjør som tusenvis av andre, meld deg på Herland Report nyhetsbrev. I dag er det betydelig sensur i mediene samt sosiale medier. Du nektes aktivt informasjon om hva som skjer i verden utenfor den politisk korrekte arena. Det er en verdensvid trend nå at nyhetsbrev blir viktigere og viktigere, nettopp av den grunn. Meld deg på her, så er du sikker på at du får artikler, TV programmer og annen informasjon som kan hjelpe deg til å se verden i farger, med flere nyanser enn bare en side av saker.

 

NORWAC humanitær hjelp blir politisk part i krig: Den «humanitære» organisasjon NORWAC og andre (Norsk Folkehjelp med flere) trapper opp helsearbeidet sitt i Idlib. Det finansieres med millioner av kroner fra det norske utenriksdepartementet.

Men er ikke det bra – å yte medisinsk hjelp i et konfliktrammet område? Idlib kontrolleres av syriske «islamister» og terrorister, deres siste faste tilholdssted i Syria. De trenger et medisinsk fundament, et helsearbeid å hvile seg på mens de kriger mot det syriske, legitime styret.

Det fundamentet får de av NORWAC, som gis økonomiske midler til det fra norske UD, med amerikanske retningslinjer i ryggen. Norske NORWAC er politisk aktør i Syria.

USAs daværende utenriksminister Hillary Clinton la planer for krigen mot Syria. Hvordan å føre krigen? – Vi skal basere oss på en ny og bred form for krigføring, kalt «smart power», skrev hun.

– Det er å føre krig med varierte redskaper: diplomatiske, økonomiske, militære, politiske, juridiske og kulturelle. Og dessuten: med medisinske tjenester.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Hun skrev de skulle levere «kritiske medisinske tjenester» til folk i Syria. Og samarbeide med «sivile opposisjonsgrupper» som del av den brede fronten. (Hillary Rodham Clinton: Hard Choices.) Den rollen utfører NORWAC i dag.

I fronten mot Syria skal be arabiske land lever våpen til opprørerne, skrev hun. Clinton skulle selv arbeide med «diplomatiske» spørsmål og «hjelpetiltak».

Og hun omtaler spesielt «medisinske tjenester» til opposisjonen som del av krigføringen mot Syria.

«Norge innfrir løftet om 10 milliarder kroner til Syria-krisen», heter det i en pressemelding fra regjeringen, 13.03.2019. En ikke ubetydelig del av denne «støtten» har gått til medisinsk hjelp for «opprørsgrupper» /terroristgrupper og ved dette gitt dem medisinsk grunnlag for sine politiske og militære aktiviteter, der målet har vært «regimeendring» etter retningslinjer fra daværende utenriksminister Clinton og USA, med støtte av norske UD.

NORWAC humanitær hjelp blir politisk part i krig: NORWAC med flere har fått millioner av kroner for å drive medisinsk arbeid i Syria, men har ikke brukt én krone for syrere under regjeringens kontroll.

Alt har vært brukt – og blir fortsatt brukt – til «medisinske tjenester» i samarbeid med «opposisjonen» (Clinton) – og kun i områder kontrollert av dem.

Helsearbeid /humanitært eller «altruistisk» arbeid og politikk går sammen! Det må vi erkjenne og spørre – også om denne type humanitært – «Which side are you on»?

NORWAC humanitær hjelp blir politisk part i krig: Spørsmålet bør rettes til NORWAC, Norsk Helsehjelp og andre. I en tidligere Stortingsmelding: St. meld. Nr. 15 (2008-2009) – fortsatt retningsgivende for norsk utenrikspolitikk – vurderes dette spørsmål med nyttig informasjon. Dette er fra den stortingsmeldingen, med egne konklusjoner:

 

 1. Utviskete forskjeller mellom «humanisme» og realpolitikk
 • «De deler av norsk utenrikspolitikk som ofte er ansett som rent altruistiske eller verdibaserte områder (…) får i økende grad realpolitisk relevans og betydning.»
 • «Betydelige deler av det som normalt er blitt betraktet og drøftet som myke eller altruistiske deler av utenrikspolitikken bør oppgraderes som sentrale områder for å ivareta norske interesser.»
 • «En av de største utfordringene (…) er å oppnå en helhetlig tilnærming i den samlete innsatsen, samtidig som at de humanitære prinsippene ivaretas.» (St. meld. Nr. 15.)

Konklusjon 1: Hjelpeorganisasjoner (som Norwac) er ikke å anse kun som «humanitære» virksomheter, men har en politisk funksjon. De er del av norsk utenrikspolitikk og skal ivareta norske interesser. Det bør organisasjonene være bevisst

 

 1. Norske intensjoner
 • «Norge har som mål å være en ledende politisk og finansiell partner i den humanitære innsatsen (…).» (St. meld. Nr.15)

Konklusjon 2: Politisk ledende og finansiell partner for NORWACs «humanitære» innsats er norske UD med fokus på norsk utenrikspolitikk.

 

 1. Felles interesser (USA Norge)
 • «Men amerikansk lederskap og engasjement vil fortsatt være viktig for å oppnå løsninger internasjonalt og bidra til en stabil internasjonal orden» (St. meld. Nr.15)

Konklusjon 3: Amerikansk lederskap og engasjement vil være viktig i internasjonale spørsmål – også mellom USA og Norge, humanitært arbeid innbefattet.

 

 1. Amerikansk lederskap og engasjement
 • «Syria: A Wicked Problem. (…) Jihadisk groups, including some with ties to al Qaida, began trying to exploit the conflict to advance their own agendas. (…)
 • Behind the scenes there was a lot of talk in Tunis about funneling weapons to the rebels to begin evening the odds against the regime’s Army and its Iranian and Russian backers.»
 • «Saudi Foreig Minister Prince Saud al-Faisal said he thought supplying weapons was ‘an excellent idea’.»
 • «So when we talk about assistanse, we are talking about a broad range of assistance. Not every country will do the same.»
 • Certain countries would increase their efforts to funnel arms, while others would focus on humanitarian needs.» (USAs utenriksminister Hillary Rodham Clinton: Hard Choices, s. 379)

Konklusjon 4: Norge med NORWAC (og liknende «humanitære» organisasjoner) har fokusert på humanitære behov i Clintons strategi for krig. Det er fortsatt rollen deres.

 

 1. USAs dominans utfordres
 • «Både energipolitisk og sikkerhetspolitisk utfordres således USAs enestående dominans i Midtøsten (…)»
 • «Dette samtidig som USA, Israel og pro-amerikanske arabiske regimer møter forsterket motstand i egen befolkning og fra regionale stormakter og ikke-statlige aktører, i første rekke Iran i allianse med Syria og libanesiske Hizbullah, samt palestinske Hamas.»

Konklusjon 5: USAs enestående dominans i Midtøsten utfordres av nye krefter, og USA utstyrer samarbeidende grupper med våpen, andre med deltakelse som humanitært arbeid.

 

 1. NORWAC roses av syriske «opprørere»
 • En lokal gruppe i Øst-Aleppo kontrollert av al-Qaidas syriske søsterorganisasjon al-Nusra har sendt diplom til sin «store samarbeidspartner NORWAC».
 • I diplomet uttrykkes takk til NORWAC for all hjelp til «ubøyelighet» hos sivile «mens syrisk og russiske regimer ødelegger Aleppo».

Konklusjon 6: NORWAC med sitt «humanitære» arbeid styrker hjemmefronten til al-Nusra.

NORWAC humanitær hjelp blir politisk part i krig: Trond Ali Linstad.

 

LES OGSÅ:

 

 1. Norge i Midtøsten
 • «På en rekke områder vil den politiske, sosiale og økonomiske utvikling i Midtøsten berøre Norge direkte.»
 • «For eksempel vil Midtøstens framtid kunne være styrende for Norges strategiske posisjon og utsatthet.» (St. meld. Nr.15)

Konklusjon 7: Midtøsten får økende betydning for norske utenrikspolitiske interesser. «NATO er ankerfeste for Norges territorielle sikkerhet.» Norge vil følge NATOs – og først og fremst amerikanske – rettledninger i sin politikk for Midtøsten.

 

 1. Amerikanske rettledninger kan føre feil av sted
 • «USA vil allikevel fortsatt være den viktigste spilleren i Midtøsten.»
 • Det er derfor en grunnleggende utfordring for det internasjonale samfunnet å få USA til å sette Palestina-konflikten høyt på sin prioriteringsliste.»
 • «Uten et direkte amerikansk engasjement overfor Iran vil det heller ikke være mulig å avklare Irans interesser og rolle i Midtøsten på en måte som tjener regional stabilitet.»
 • «Tilsvarende vil det i fravær av en form for ‘grand bargain’ mellom USA og Iran være vanskelig å sikre en fredelig utvikling av amerikanske styrkers militære nærvær i Irak.» (St. meld. Nr.15)

 

 • Konklusjon 8: USA har sviktet og mislyktes på alle disse områder som er anført som vesentlige for regional stabilitet og en fredelig utvikling i Midtøsten.
 • Det kan være nyttig å ha klar avstand til denne tradisjonen som tilbyr penger (fra norske UD) og retningslinjer (indirekte fra USA) for «humanitært» arbeid.
 1. NORWAC og andre i «humanitært» arbeid fyller en dobbelt rolle
 • «Mens man tidligere skilte mellom frivillige bistandsorganisasjoner og politiske organisasjoner (…) er nå det store flertallet av frivillige organisasjoner politiske operatører (…).»
 • «Samtidig samarbeider de stadig tettere og oftere med myndighetsaktører (…).» (St. meld. Nr.15)

Konklusjon 9: NORWAC (og liknende organisasjoner) kan ikke gjemme seg bak målsettinger om å «bidra til» at folk med «humanitære behov», skal ha «tilgang på basale, trygge helsetjenester av god kvalitet».

Og med «kjerneverdier» som solidaritet, respekt, likeverd og upartiskhet». (NORWAC) Det er rett og slett ikke sant. De er politiske operatører – betalt og sendt ut av norske UD.

 

 1. Norske humanitær politikk
 • «Norge har som mål å være en ledende politisk og finansiell partner i den humanitære innsatsen (…)»
 • «Hovedmålene i Regjeringens humanitære strategi fremlagt i september 2008 er å: (…)
  • finansiere humanitær innsats basert på humanitet, upartiskhet og nøytralitet, (…)
  • forebygge og svare på humanitære kriser og igangsette gjenoppbygging av samfunn etter kriser.»

Konklusjon 10: Dette er ikke i samsvar med faktiske forhold. Om «upartiskhet og nøytralitet»: Norge har – i den syriske konflikten – valgt å ikke forholde seg til den syriske, legale regjering, men har anerkjent den opposisjonelle gruppen:

«Nasjonalkoalisjonen». «Upartisk og nøytralt»? Om å «igangsette gjenoppbygging av samfunn etter kriser»:

Norge avviser å være med på gjenoppbygging av det kriserammete Syria før et regimeskifte er i sikte. Målet om «regimeskifte» i Syria er det sentrale amerikanske mål – fulgt opp av norske UD. Er det svar på «humanitær krise»?

 

About the author

Trond Ali Linstad er norsk lege og muslim. Han er daglig leder av Urtehagen Stiftelse og har arbeidet som frivillig lege i palestinske flyktningeleirer i Midtøsten og har ledet solidaritetsarbeid for Palestina i Norge.

 

 

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

The Search for Inner Peace:CPC ill

Mental Health and the failure of Atheism

  Psychiatric disorders and mental health problems are skyrocketing in the United States. More people …

Traditional Western World ViewCapitol Hill, Huffington

The Traditional Western World View created the Civilization we are now Leaving Behind

In a time of upheaval and radically changing values in the West, it is important …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×