Notre dame arson vandalism attack christianity burning getty herland report

Høstens artikkelserie: Europas sammenbrudd og motstanden mot EU analyseres, Hanne Nabintu Herland

 

I høstens artikkelserie på Herland Report, analyserer religionshistoriker og bestselgende forfatter, Hanne Nabintu Herland utviklingen i Europa. Hvilke trender har forårsaket sammenbruddet av tradisjonelle verdier, økende anarkistiske tilstander og indre splid?

Hvordan tok globalistene makten fra folket? Og hva skal til for å gjenopprette stabiliteten og respekten for de verdiene som en gang gjorde oss til foregangsland? Dette er artikkel 2 i serien.

 

Ayn Rand portrait Herland Report
Ayn Rand portrait.

Det dramatiske endringene i vestlig kultur fra 1960 tallet og utover har ikke skjedd ved en tilfeldighet. Forfatter og filosof Ayn Rand sa en gang i et intervju at det er filosofene som bestemmer den historiske utviklingen.

De utarbeider ideologier som danner grunnlaget for endring i politiske tankemønstre. De finner også de “ønskede metodene” for å løse samfunnets problemer på og trekker frem verdier som de anser bør “bli populære” i samfunnet.

Endringene er basert på de ledende filosofenes egne verdier. Nettopp derfor blir verdigrunnlaget i en kultur så viktig.

Hvis vi sammenligner med Romerrikets fall, ser vi at nedgangen begynte da romerne endret sitt verdigrunnlag.

Det som var stoisk å gjøre før – kjempe for landet sitt, beskytte grensene, preservere det “store Roma” – hele det kulturelle fundamentet ble nå endret og med forandringene kom også samfunnsnedbrytende holdninger.

Det var en gotisk konge, Alarik, som tilslutt tilintetgjorde Roma som by, i en tid da kulturen der var preget av betydelige indre stridigheter mellom de ulike etniske gruppene som sto mot hverandre innad i riket, skriver religionshistoriker Hanne Herland.

 

 

notre dame burning arson vandalism attack christian heritage assault getty herland report
Notre Dame Cathedral in Paris seen burning, 2019. Some say with it, the greatness of the European civilization. Getty.

 

Ayn Rand har et poeng, for i kjølvannet av filosofenes arbeid, videreformidler de rådende elitenes medier, universiteter, bokforlag og andre samfunnsbastioner tankene som ideologene har utarbeidet. Er det sterk nok kraft i denne prosessen, får man en verdirevolusjon som former hele kulturen,

Ledende filosofer former kulturens måte å se verden på. De snakker overbevisende om og argumenterer for hva «vi bør støtte». Derfor er det av største betydning hvilke ideologier – eller verdigrunnlag – som bestemmes at skal være de «politisk korrekte».

Hvis filosofenes hypoteser, antagelser og argumenter er mangelfulle eller basert på modeller som ikke gjenspeiler realitetene, ender vi opp med et verdensbilde som skaper vedvarende ubalanse i samfunnet. Forfall og nedgang kan lett bli resultatet.

Den franske filosofen Alexis de Tocqueville var lenge bekymret for demokratiets utvikling. Demokratiet kan lett bli en ikke-optimal styringsform, hvis det får utvikle seg til et autoritært konformitetssystem der man ikke tolererer meningsforskjeller. Tocqueville mente at når demokratiet gir slipp på sine historiske idealer, kan det lett reduseres til det motsatte av folkets frihet.

Det kan ende opp som et tyrannisk system anført av folkemobben og dets ledere. Demokrati uten respekt for ulike meninger blir som kapitalisme uten den protestantiske etikk. Når pålitelighet og ærlighet ikke lenger er idealet, blir narsissisme og manglende solidaritet sosialt akseptert. Mange vil hevde at dette er dagens situasjon.

 

Historian and bestselling author, Hanne Nabintu Herland, founder of The Herland Report.
Historian and bestselling author, Hanne Nabintu Herland, founder of The Herland Report.

 

I dag snakkes det mye om det totalitære demokratiet som har en helt annen struktur enn det opprinnelige, vestlige demokratiet. Det baserer seg på en sterk konformitetspreget stat, nøye kontroll med hva folk mener samt et propagandastyrt media. I slike land blir mennesker svært engstelige for å si det de mener, og en markant fryktkultur dominerer like under overflaten.

Venstresidetenkeren Kirsten Powers kritiserer sine egne i The Silencing. How the Left is Killing Free Speech og hevder at når dagens stadig mer intolerante venstreside forsøker å fjerne de stemmene som bryter med deres egen ideologi, bruker man brutalt undertrykkende strategier.

Hun henviser til hvordan etterkrigstidens nymarxistiske filosofi ledet til studentrevolusjonen på 1960-tallet. Herbert Marcuse, 1968’er revolusjonens far, snakket åpent om behovet for å begrense ytringsfriheten for å fremme venstresidens ideologiske mål. Sammen med Barrington Moore Jr. og Robert Woolf, skrev han boken A critique of pure tolerance der dette omtales.

I Marcuses tankemønster ble det meget tydelig definert at de «undertrykkende ideer» som skulle bekjempes var borgerskapet, de kristne og de såkalt konservative. Disse gruppene ble «fienden» som skulle angripes.

Det var disses tanker om samfunnet som burde undertrykkes, altså en effektiv illiberal holdning som hadde til hensikt å strupe pluralitet og mangfoldighet i samfunnet.

Under ytringsfrihetens faner, kjempet man i praksis for å avslutte meningsmangfoldet. Som Milo Yiannopoulos uttrykker det i et Herland TV (HTV) program, har man brukt den amerikanske konstitusjonens vekt på frihet og ytringsrett til å utvikle et tyranni der poenget er å undertrykke de hvis meninger man ikke liker.

Marcuse selv avslører den skjulte, autoritære tendensen i en slik tankegang, og slår fast at det er både nødvendig og forsvarlig å legge bånd på andres rett til fri ytring. Den virkelighetsbeskrivelsen som skulle «vinne debatten», var hans egen og ikke andres. Dette er systemet vi lever under i dag.

I mange tiår har de upopulære minoritetene i Vesten – de som nå har blitt mobbet i årtier fordi de ikke er tilstrekkelig ekstrem-liberale – klaget nettopp over dette, at enkelte subgrupper som homofile, kvinner generelt som anses som svakere enn mannen i 1968’er ideologien, mennesker med annen etnisk opprinnelse enn den europeiske har fått fri talerett og i stor grad ikke møtt med innvendinger, uten krav om verken dannelse eller høflighet eller respekt for pluraliteten.

 

Herbert Marcuse Herland Report
Herbert Marcuse. Herland Report

 

“Den nye verdensorden”, som den amerikanske presidenten George Bush den eldre snakket så levende om, hadde som mål å forene vestlige eliter på tvers av det politiske spekteret. Globalistenes nye verdensorden samler den økonomiske makten i hendene på de ytterst få, som har konsolidert kapitalismen i et transnasjonalt system som sakte, men sikkert knuser nasjonalstaten.

Poenget med globalisering som strategi var antagelig også dette: Å sørge for at internasjonalisering gjorde at de aller rikeste ble enda rikere. De geopolitiske strategiene handler i stor grad om nettopp dette: Elitens ønske om stadig større økonomisk kontroll globalt.

Handelshøyskolen i Bergen professor, Victor Normann snakker om dette i sin avslutningstale ved NHH. Han påpeker at dersom globalisering ikke også innebærer re-distribuering av kapital når eksempelvis industriarbeidsplassene ble fjernet fra Vesten og Kina tok over, vil globaliseringen medføre at middelklassen i Vesten taper. Sosialistenes drøm om at internasjonalismen skulle føre til “fred og rettferdighet på jord” svinner hen i møte med dagens brutale økonomiske realiteter.

Venstresiden tok i tillegg feil i at «alle» vil bli som «oss ekstremliberalister». Folk har sine egne kulturer, og de beholder sine lokale verdier selv om de flytter til andre land. Dette skjer i langt større grad enn mange først trodde. Det bidrar til sammenbruddet av tradisjonell nasjonalstatstilhørighet for mange da de nye etniske gruppene i et land ikke har den samme historiske og kulturelle tilhørigheten eller ønske om tilhørighet.

Globaliseringen har vært avhengig av nasjonalstatens sammenbrudd. Dagens økonomiske eliter har, gjennom eierskap til aviser og medier, presset enormt på for å demonisere nasjonalstaten, da man er avhengig av en svak stat for å kunne dominere. Men protesten fra de mange kulturer og land har også vært større enn globalistene trodde. Både Brexit og valget av Donald Trump kan tolkes som en folkeprotest mot denne typen overherredømme.

Mange vil ha tilbake nasjonal suverenitet i sine egne land, fri fra internasjonalistenes ønske om globalt herredømme. De vil selv styre i egne regioner, deres drøm er ikke å bli som hedonistiske, materialistiske, religionsfiendtlige Vesten. Folkeopprøret innad i EU – hvis bredde heller ikke dekkes på langt nær tilstrekkelig av mediene – reflekterer hvordan store folkegrupper i Europa misliker å bli diktert av EUs autoritære eliter som også åpenbart ser ned på befolkningens meninger om hvilke problemer som bør løses. Masseinnvandringsbølgen de siste årene er kun ett eksempel.

Folkeopprøret innad i EU – hvis årsaker heller ikke dekkes av mediene – reflekterer hvordan store folkegrupper i Europa misliker å bli diktert av EUs autoritære eliter som også åpenbart ser ned på befolkningens meninger om hvilke problemer som bør løses. Masseinnvandringsbølgen de siste årene er kun ett eksempel.

 

The level of censorship in social media and search engines is all-time high. Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here!

Led by Scandinavian bestselling author, Hanne Nabintu Herland, The Herland Report news and opinion website provides independent analysis from leading Western intellectuals and ground breaking YouTube interviews, cutting through the mainstream media rhetoric. It is a great place to watch interviews and read the articles of leading intellectuals, thought leaders, authors and activists from across the political spectrum. The Herland Report believes in freedom of speech and its editorial policy resides above the traditional Left vs Right paradigm which we believe has lost its relevance and ability to describe the current driving forces in Western politics.

Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

John Rockefeller and modern medicine: John Rockefeller Getty

John Rockefeller: How he took control over Modern Medicine

  John Rockefeller and modern medicine: The 1910 Flexner Report laid the foundations of the …

The need for Faith in God:Hanne Nabintu Herland Report

The Age of Western Stagnation: Greed and Lack of Trust

  We live in an age of remarkable Western stagnation. Respect for traditional values such …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×