Insektene dør: Mobilindustrien og strålefare

 

Herland Report: Einar Flydal: Mobilindustrien og strålefare: Da jeg var ung og nysgjerrig, leste jeg at insektene kom til å arve Jorda når menneskene hadde gjort den ubeboelig av radioaktiv stråling.

For insektene var så robuste mot radioaktiv stråling, hadde forskere funnet ut.

Mobilindustrien og strålefare:
Mobilindustrien og strålefare: Einar Flydal.

Men det var den gang det var normalt å ha fluer på kjøkkenet og humler i blomsterkassene på balkongen.

Få tenkte på at insektene kanskje ikke skulle tåle den ikke-radioaktive strålingen.

Den som vi mennesker produserer og som nå i mikrobølgeområdet gjerne er et sted rundt 1 000 000 000 000 000 ganger sterkere enn den naturlige bakgrunnsstrålingen, skriver statsviter og forsker Einar Flydal, som Herland Report TV nylig har hatt flere intervjuer med.

Få med deg Herland Report samtalene med Einar Flydal, som de senere årene har satt seg godt inn i temaet elektromagnetisk stråling og mobilbruk. Hva vet vi egentlig om hvilken kobling det er mellom en rekke sykdommer og stråling? Se program 1 med Flydal her, og program 2 med den populære forskeren her.

 

Einar Flydal Herland Report Mobilstråling koblet mot kreft?
Få med deg Herland Report samtalene med Einar Flydal, som de senere årene har satt seg godt inn i temaet elektromagnetisk stråling og mobilbruk. Hva vet vi egentlig om hvilken kobling det er mellom en rekke sykdommer og stråling? Se program 1 med Flydal her, og program 2 med den populære forskeren her.

 

Mobilindustrien og strålefare:  Temaet var ikke på dagsorden overhodet. Og det er det fortsatt ikke, kan vi se av NRKs, Klassekampens, Aftenpostens og de andre store medienes reportasjer de siste dagene.

De ser dramatikken, men kretser rundt de gamle forklaringene vi lenge har hørt: monokultur, pestisider, for mye plenklipp, osv.

Fordi disse mediene ikke graver i utkanten av nyhetsstrømmene når de skal rapportere om insektsdøden, bommer de. – Det var i 1904 at biene begynte å dø.

 

RELATERTE ARTIKLER:

 

Det skjedde straks Marconi startet sine radiosendinger fra Isle of Wight.

Og fra samme dato begynte forskere og andre å eksperimentere for å finne årsakene til biedøden: Var det en sykdom? Midd? Mangel på næring? Svaret var de elektromagnetiske feltene.

Du finner dette spennende og interessant beskrevet i Arthur Firstenbergs bok «Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet», Z-forlag, 2018, som du kan bestille HER eller i bokhandelen.

Journalister i «mainstream media» får sjelden ta seg tid til å grave i utkanten av nyhetsstrømmen i jakten på det som kan bli artikler og raskt treffe de mange.

På samme måte får gjerne også forskerne sine forskningsfelt preget av de stier som alt er tråkket opp, av hva interessentene etterspør, og av hva som kan skaffe penger fra forskningsrådene.

Så selv om det fins flere insektforskere i Norge, fins det ingen som har satt seg inn i dette feltet.

 

Herland Report subscribe
Mobilindustrien og strålefare:  Gjør som tusenvis av andre, meld deg på Herland Report nyhetsbrev. I dag er det betydelig sensur i mediene samt sosiale medier. Du nektes aktivt informasjon om hva som skjer i verden utenfor den politisk korrekte arena. Det er en verdensvid trend nå at nyhetsbrev blir viktigere og viktigere, nettopp av den grunn. Meld deg på her, så er du sikker på at du får artikler, TV programmer og annen informasjon som kan hjelpe deg til å se verden i farger, med flere nyanser enn bare en side av saker.

 

Mobilindustrien og strålefare:  De insektforskerne jeg har funnet, svarer at temaet er interessant, at det kan virke som om det kan være svært viktig, men at de ikke kjenner til feltet og litteraturen og selv er fullt opptatt med andre ting.

Siden vi ikke kan leve på denne kloden uten insekter, er dette en farlig situasjon. Det framgår den forskningen som tross alt foregår på dette feltet. Og situasjonen utvikler seg raskt, for insekter har raskt stoffskifte og noen gjennomlever mange generasjoner bare på en sommer.

Skader på DNA forplanter seg dermed – og hoper seg eventuelt opp – nesten med lynets hastighet i forhold til der strålevernet har fokus: på mennesker, der generasjonene utvikler seg mange fra 30 til mange hundre ganger langsommere.

En rekke forskere peker derfor på at eksponeringen for elektromagnetiske felt må ned for å redde insektene – og oss selv, og at ytterligere økning av eksponeringen driver livet på kloden raskt inn i et katastrofescenario.

5G er en oppskrift på nettopp en slik økning av elektrotåka: delvis gjennom at eksponeringsnivåene i strålekjeglene tillates å bli vesentlig høyere, delvis fordi pulset stråling – som er biologisk aktiv nærmest uansett hvor svak den er – blir mer allestedsnærværende.

Det publiseres stadig forskningsartikler som påviser hvor skjør hele insektverdenen er for elektromagnetiske felt. Jeg omtalte en del slike artikler om insekter, fugler, planter og dyreliv i en serie bloggposter sommeren 2017 (Trådløst skaper miljøkatastrofe 1-7). I disse bloggpostene omtales:

sju studier av trær som skades av mobilmaster og radiomaster
én observasjon av bladlus som påvirkes av radar
én feltrapport om fugler som forsvinner rundt 4G-master
én studie som viser sammenbrudd blant storker med reir nær mobilmaster
én studie av gråspurv som forsvinner
ni forskningsstudier om hvordan biers navigasjonsevner og andre evner ødelegges av mikrobølger
to studier av maurs reaksjoner på mobiler, WiFi o.l.
én samlestudie av elektromagnetiske felts innvirkning på amfibier
én studie av deformasjoner på rumpetroll
én samlestudie om virkningene på insekter
én studie av endringer i finkers hjerneaktivitet som følge av eksponering for GSM.
Boka «Den usynlige regnbuen» forteller som nevnt om biedøden og forskning på den, og ellers en hel del om fugler og planter, og om hvor lenge virkningene har vært tydelige. Her omhandles fra små til artsødeleggende skader på habitater og dyreliv fra mikrobølget kommunikasjon. I de følgende kapitlene viser fotnoter til forskningsstudier i omtrent følgende antall:

kapittel 6 (planter): 56 referanser
kapittel 8 (insekter og fugler): 115 referanser
kapittel 16 (insekter, fugler, krypdyr, trær og mennesker): 233 referanser.

En rekke av disse kildene påviser skader og skademekanismer og habitatødeleggelser. Bare i kapittel 16 er der blant 24 kilder om at gråspurv forsvinner fra byene, 4-5 forskningsartikler som finner mobilbasestasjoner som forklaring.

Mobilindustrien og strålefare.

Mobilindustrien og strålefare:  Jeg tar denne gangen med noen ganske få omtaler av annet fagstoff om insekter og elektromagnetiske felt, hvorav noe spesielt gjelder det nye som kommer med 5G etterhvert – mer konsentrerte «tynne» strålekjegler, kortere bølgelengder, færre steder med virkelig svak eksponering:

En omfattende undersøkelse av en rekke ulike insekter på et par greske øyer viste at en klar nedgang i bestandene jo nærmere mobilmastene man undersøkte.

Unntakene var når man målte rett under mastene, altså i skyggen av strålingskjeglene, og for insekter som i stor grad holder til under bakken, der bakken jo demper eksponeringen.

Denne artikkelen er dessuten interessant fordi den inneholder en omfattende referanseliste over andre forskningsartikler om påviste skader på insekter fra elektromagnetiske felt.

 

ALSO READ: 

 

Mobilindustrien og strålefare:  A. Lázaro, A. Chroni, T. Tscheulin, J. Devalez, C. Matsoukas, T. Petanidou: Electromagnetic radiation of mobile telecommunication antennas affects the abundance and composition of wild pollinators, J Insect Conserv (2016) 20:315–324, DOI 10.1007/s10841-016-9868-8

En indisk studie av kakerlakker som ble eksponert for mobiltelefonstråling viste omtrent samme slags reaksjoner som påvises hos mennesker og andre skapninger:

en rekke ulike endringer i enzymer, i blodprofiler, i glukosenivåer, skader på cellemembraner, cellekjerners membraner, og mye annet som man må være biokjemiker for å forstå detaljene i.

Forskerne trekker den konklusjon at vedvarende eksponering for mobiltelefonstråling kan føre til et bredt spekter skader på hjerne, nerveceller, celler som er under utvikling og enzymsystemer.

P. R. Syalima, Rameesa Raseek and D. A. Evans: Mobile phone radiation induces sedation in Periplaneta americana, Current Science, Vol. 113, No. 12, 25 December 2017

En stor og svært nyttig artikkel for den som ønsker oversikt, og som ser alt cellebasert liv under ett, er:

Ulrich Warnke: Bees, Birds And Mankind, Destroying Nature by ‘Electrosmog’, Kempten, 1st edition November 2007, ISBN: 978-3-00-023124-7. Kan lastes ned fra http://www.competence-initiative.net. Der finner du i det hele tatt utrolig mye solid materiale som det står tyske forskere bak.

Denne artikkelen har jeg riktignok beskrevet før, men den kan ikke nevnes for ofte. Den gir oversikt og innsikt i hvor grunnleggende viktig uhyre svake elektromagnetiske felt er for dyrelivet generelt, insekter og mennesker innbefattet, og dermed av hvor lett det kan forstyrres.

Artikkelen tegner et svært dramatisk bilde av utviklingen mht EMF-skader. Ulrich Warnke er en internasjonalt kjente biolog ved Saarland-universitetet, og en av Tysklands store forskere innen biologi og stråling.

Mobilindustrien og strålefare.

Den amerikanske basalmedisineren og genetikeren Martin L Pall kom våren 2018 med et notat der han advarer mot 5G og gir en elegant og gjennomborende kritikk av SCENIHR-rapporten fra 2015, som både EU og det norske strålevernet bruker til å «friskmelde» trådløs kommunikasjon generelt, og ikke minst 5G.

Han tar både for seg helsevirkninger i sin alminnelighet og fra 5G-teknologier i særdeleshet, og nevner at de høyere frekvensene som 5G skal ta i bruk, vil ramme insekter, planter, trærs blader ekstra sterkt. Det kommer av at de har stor overflate i forhold til kroppsvolum.

De korte bølgelengdene fra «millimeterbølger» vil absorberes i hele kroppen i slike skapninger, ikke først og fremst i overflaten som på tykkere dyr. Dermed må vi forvente at virkningene blir mer alvorlige. Et par av følgene spår han blir raskere artsutryddelse og voldsommere skogbranner.

Palls notat er under oversettelse til norsk, og vil komme som bok våren 2018. Målgruppen er først og fremst biologer, medisinere, miljøvernere, myndigheter og jurister.

Martin L. Pall: 5G: Great risk for EU, U.S. and International Health! Compelling Evidence for Eight Distinct Types of Great Harm Caused by Electromagnetic Field (EMF) Exposures and the Mechanism that Causes Them, notat datert 17.5.2018, https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2018/10/Pall-ML-5g-emf-hazards-eu-emf2018-6-11us3.pdf

Et EU-prosjekt om virkingene av elektromagnetiske felt er også i gang, EKLIPSE. Jeg har rapportert om det tidligere (bloggpost 26.03.2018).

Så langt ser det ut til å bli «kapret» av en komité som i beste ICNIRP-stil forteller at det fins få artikler, at ingenting er sikkert påvist, at det som er påvist, kanskje ikke gjelder andre insekter, at ingenting er bevist, og at mer forskning trengs før det er grunn til å handle.

Da rapporten ble lagt fram på et EKLIPSE-seminar, haglet det med protester, kritikk, forbannelse og fortvilelse fra deltakerne – der folk som kan litt om insekter var overrepresentert.

 

Referanser

Arthur Firstenberg: «Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet», Z-forlag, 2018. Kan bestilles i bokhandelen.

A. Lázaro, A. Chroni, T. Tscheulin, J. Devalez, C. Matsoukas, T. Petanidou: Electromagnetic radiation of mobile telecommunication antennas affects the abundance and composition of wild pollinators, J Insect Conserv (2016) 20:315–324, DOI 10.1007/s10841-016-9868-8

Martin L. Pall: 5G: Great risk for EU, U.S. and International Health! Compelling Evidence for Eight Distinct Types of Great Harm Caused by Electromagnetic Field (EMF) Exposures and the Mechanism that Causes Them, notat datert 17.5.2018, https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2018/10/Pall-ML-5g-emf-hazards-eu-emf2018-6-11us3.pdf (Kommer på norsk våren 2019 på Z-forlag.)

P. R. Syalima, Rameesa Raseek and D. A. Evans: Mobile phone radiation induces sedation in Periplaneta americana, Current Science, Vol. 113, No. 12, 25 December 2017

Ulrich Warnke: Bees, Birds And Mankind, Destroying Nature by ‘Electrosmog’, Kempten, 1st edition November 2007, ISBN: 978-3-00-023124-7. Kan lastes ned fra http://www.competence-initiative.net.

 

About the author

Statsviter Einar Flydal har vært forsker og strategirådgiver i Telenor og universitetslektor ved NTNU. Han har de senere år utmerket seg som kritisk til effektene av elektromagnetisk stråling og mobilbruk på mennesket. Følg bloggen www.einarflydal.com der han omtaler tema som IT-bransjens maktovertakelse i telekom-sektoren på 70-tallet. skiftet fra telefoni til Internett på 80- og 90-tallet, framveksten av samfunnsansvarstenkningen på 90-tallet som svar på markedsliberalismen og Washington Consensus på 80-tallet, og på profesjonaliseringen av den fokuserte (les tunnelsynte) ledelse.
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

How Big Pharma servant Anthony Fauci Controls Science: National

How politicized Science destroys Science

  Governments are now faltering under the weight of mass unemployment, debt, bankruptcies and civil …

Alexis de Tocqueville Getty

Alexis de Tocqueville and the Totalitarian Abuse of Power in Democracies

  Many famous authors have discussed the dangers of misuse of power in democracy, among …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×