Mental Health: The Meaning of Life: Herland Report

Ny-marxisme 68erne undertrykker bevisst mangfoldet og krever totalitær ensretting

 

Herland Report: Ny-marxisme: Det er nå over femti år siden 1968 og studentrevolusjonen som smadret i fillebiter de tradisjonelle verdiene i Europa.

Den ny-marxistiske, såkalte New Left bevegelsen i USA gikk lenger enn marxistene før dem, som ønsket en klasserevolusjon.

New Left 68erne ønsket mer en det, de ville også ha en kjønnsrevolusjon, en revolusjon i familien, i forholdet mellom mann og kvinne, revolusjon mot kirken, revolusjon mot de tradisjonelle europeiske verdiene.  Vi lever i dag i kjølvannet av disses smadring av europeisk kultur.

 

Etter å ha utmerket seg i norske medier en årrekke, blant annet med flere bestselgende bøker som Alarm og Respekt, trakk Hanne Nabintu Herland seg tilbake fra aktiv mediedeltagelse og etablerte The Herland Report som har fått stor internasjonal suksess.

Respekt. Hanne Nabintu Herland
Ny-marxisme 68erne undertrykker totalitært mangfoldet.

Det er en nyhetsside som også har en YouTube kanal med TV intervjuer med en rekke av Vestens ledende tenkere.

Herland sier hun alltid har oppfattet Norge fra et utsideperspektiv, kanskje som følge av oppvekst i Afrika, og har bestandig etterlyst et oppgjør med den sosialistiske norske rasismen som ser ned på innflyttere.

Etter å ha bodd mange år utenfor Norge, i Sør Amerika og Midtøsten, med et bredt internasjonalt nettverk utenfor landet, ble det naturlig å danne sin egen mediekanal.

Braksuksessen har åpnet mange dører i USA, der Herland har intervjuet ledende senatorer, politikere, Judicial Watch direktører, ledere fra CIA, NSA, bestselgende forfattere, akademikere og professorer.

Fra det skandinaviske segmentet, har Herland også en rekke spennende stemmer med seg, som Niels Chr. Geelmuyden, Einar Salvesen, Pål Steigan, Hans-Erik Dyvik Husby, Lillian Muller og mange flere.

På Herland Report nyhetssiden finner du artikler fra en rekke av Vestens ledende intellektuelle, forfattere og aktivister om utenrikspolitikk, perspektiver på Midtøsten, den kulturelle nedgangen i Vesten og en ramsalt kritikk av New Left kulturradikale bevegelsen på 1960-tallet.

 

LES MER:

 

 Ny-marxisme 68erne undertrykker totalitært mangfoldet: Hanne Herland
New Left Tyranny author, bestselling Scandinavian author, Hanne Herland is a regular contributor to the leading Conservative outlets in the United States. The book is available on USA Amazon, UK Amazon here (or browse your local country Amazon for the book, list of some local country links below) on Barnes and Noble, Faith Life Books, Books a Million and others. Kindle version here. «This is a remarkable book by a remarkable person. Excellent work.” Dr. Paul Craig Roberts, leading American political economist

 

Ny-marxisme 68erne undertrykker totalitært mangfoldet: Motstanden mot den kulturradikale elitens ødeleggende “sannheter” som i dag dominerer offentligheten er voksende i hele Europa.

Med sånær null respekt for tradisjonelle verdier har man brukt mediene som springbrett til å ensrette, samkjøre og totalitært undertrykke de perspektiver som er konservative, religiøse eller tradisjonstro i ulike retninger. Og dette har vært gjort med hensikt.

Studentrevolusjonens far, Herbert Marcuse, foreskrev nettopp intoleranse og diskriminering som metode for å få undertrykket majoritetens oppfatning. Den var jo konservativ, folk var glade i familielivet, ønsket å beholde fellesskapet man fant i kirken, likte tradisjonelle europeiske verdier og syntes nasjonalstaten representerte noe flott.

Dette skulle rives ned ved bruk av undertrykkelse av majoriteten og fremheving av ulike minoriteter. Man har følgelig snakket om “toleranse og respekt”, men praktisert det stikk motsatte.

 

LES MER:

 

Ny-marxisme 68erne undertrykker totalitært mangfoldet: Den ny-marxistiske 68’er revolusjonen innebar et rasende opprør mot nettopp de verdier som en gang gjorde Vesten til en stor sivilisasjon.

Venstreintellektuelle som Michel Foucault og Max Horkheimer lot seg forarge av undertrykkende symbolsystemer de fant overalt.

Nettopp behovet for å avsløre overmakten og utnyttingen av arbeiderklassen inspirerte til studentopprøret i 1968. Og, helt sentralt sto løftet om fri sex, fri dop, legalisering av abort som åpnet opp for det barnløse samfunn som dermed sørger for sin egen kulturs død på sikt.

Tankegangen var i grunnholdning marxistisk, ateistisk og anti-Europa. Kirken ble en naturlig motpol, som utover på 1970 tallet ble angrepet for sin konservatisme.

Verdens mest leste bok, Bibelen, var som søppel å regne i øynene på de rabiate ny-marxister som inntok universitetene og implementerte helt nye bøker som studentene skulle lese.

Hele den europeiske storhetstid og kultur skulle nå kastes på båten.

Multikulturalismens motstand mot det tradisjonelle Europa og den naive idylliseringen av fremmede kulturer oppsto her. Antagelsen om at andre kulturer dermed er så mye bedre enn det tradisjonelle europeiske, gjorde at man idealiserte det flerkulturelle samfunn.

Det samme gjaldt New Left feminismen. Kvinnekampen hadde frem til da ønsket å gi kvinner likestilte sosiale og politiske rettigheter. 68’er feminismen gikk mye lenger og kjempet for å nedrive forskjellene mellom det kvinnelige og det mannlige. Denne formen for destruktiv feminisme er en hovedårsak til dagens kamp mellom kjønnene.

I dag diskrimineres menn i stor grad i vårt samfunn. Menn har høyest selvmordsrate, diskrimineres ved opptak til høyere skoler. Denne misbalansen er det 68ernes feminisme som i stor grad har skylden for.

Ny-marxisme 68erne undertrykker totalitært mangfoldet:Man gikk til angrep på mannen, som ble sett på som undertrykkeren, med den hensikt å nedrive hans autoritet i familien så vel som samfunnet.

Nærmere femti år senere har den aggressive feminismen bidratt til å forringe dynamikken mellom kjønnene og skapt en selvdestruktiv kjønnskamp.

Over 1 million mennesker i dag bor alene. Norske menn velger langt oftere utenlandske kvinner.

Ny amerikansk forskning viser at identitetsbelastningene ved skilsmisse skaper langt større skader enn tidligere antatt. Det er på tide å tone ned likestillingskampen og heller dyrke det positive ved biologiske kjønnsforskjeller.

Paradoksalt nok ble de som avsatte solkongens hoff under den franske revolusjonen noen tiår senere regnet for å være verre enn aristokratiet de fjernet.

De som deltok i 68’ opprøret, er i dag blitt selve eliten som utøver samfunnsmakt med totalitær hånd. Rollene er byttet om.

Den gang gjorde man opprør mot borgerskapet, men nå er man blitt ”makta” med nøyaktig de samme undertrykkende våpen i hånd som generasjonene før dem. Robin Hood har blitt Sheriffen av Nottingham som sitter på pengesekken og deler kun med sine egne.

 

Ny-marxisme 68erne undertrykker totalitært mangfoldet: Herland Report subscribe
Ny-marxisme 68erne undertrykker totalitært mangfoldet: Do like thousands of others, subscribe to The Herland Report newsletter here! Thanks so much for reading. More people, like you, are supporting and reading our investigative work, than ever before. All articles are free, no pay walls. The best way to make sure you see what we publish is to subscribe to the mailing list, which will get you a weekly email notification and alerts about our TV shows – FOR FREE! Follow the trend and subscribe! Our articles and TV shows are entirely fan-supported, so please consider sharing it around.

 

Ny-marxisme 68erne undertrykker totalitært mangfoldet: Når landets beste for lenge ofres på særinteressenes og lobbyvirksomhetenes alter, oppstår en frustrasjon på folkets vegne som gir seg utslag i kulturkamp.

Den historiske oppfatningen av demokrati handler om respekt for ulike meninger og innebærer en toleranse som ikke bare i teorien, men også i praksis tillater forskjellighet. Slik fungerer det ikke for ny-marxistene som nå leder oss. I årtier har de bevist at respekten for toleranse og pluralitet er omtrent lik null.

Med dagens påfallende trange meningsrom er det bekymringsverdig å betrakte normoppløsningen, både på det moralske og kulturelle plan.

For når 68’erne satte seg til, selvsikre på sin nyvunne makt, da har de stadig valgt som Robespierres samtid å mobbe de som tenker annerledes enn dem selv.

Man ler av de som tror på Gud, – dvs. 70 % av befolkningen inkludert muslimer, ifølge ISSP 2008. Statskirkens dogmatiske lære politiseres og omformes til en sosialdemokratisk folkekult som står langt fra tradisjonell kristendom.

I Between naturalism and religion kritiserer den verdenskjente tyske filosofen Jürgen Habermas sekulære stater for å nedtone tradisjonell moral og etikk.

Han mener at det liberale samfunnet ikke har en tilstrekkelig moralsk drivkraft til å motivere borgerne til empati og nestekjærlighet uten å ty til den religiøse etikken.

 

LES MER:

 

Han sier at sekulariseringteoriene tok feil da de påsto at det mer moderne liberale stater ble, det færre ville tro på Gud.

Dagens legalisering av egoisme gjennom oppmuntring til hedonistisk livsførsel utgjør en bekymringsverdig utvikling. Det samme gjelder de nedgraderende holdningene til gamle mennesker, motvilje til å diskutere alvorlige etisk spørsmål som abort, nedprioriteringen av nasjonalt forsvar og stolthet over egne kulturverdier.

Vår abortpraksis siden 1970-tallet er en direkte årsak til hvorfor nordmenn som kultur dør ut. I Norge går barnefødselstatistikken stadig nedover for etnisk norske, mange kvinner får rett og slett ikke barn. Og det er ikke rart.

Den ny-marxistiske 1960-talls feminismen har jo forkynt i årtier nå at det eneste som gir kvinnen verdi er hennes arbeid utenfor hjemmet. Hvorfor skulle hun få barn? Feminister fremstiller jo barn som om de var et hinder. I en kultur der kvinnen oppmuntres til å hate sitt eget avkom, hvordan skal kulturen kunne overleve uten etterkommere?

Det kulturelle selvmord er en effekt av New Left 68ernes ville ferd for å fjerne respekten for det tradisjonelle Europa.

De kulturradikales verdirelativisme har gått så langt at det nærmest ikke er tillatt å uttrykke stolthet over å være etnisk norsk.

Vi trenger en sterk nasjonal og historisk solidaritet for å overleve som kultur. En nasjonalstat er avhengig av en felles plattform med moralske og kulturelle kvaliteter. Uten et fornyet fokus på dette forsvinner velferdsstatens grunnlag.  Er det dette 68erne ønsket seg, å avslutte vår egen kultur? Det er dette vi nå er i ferd med å virkeliggjøre.

 

Ny-marxisme 68erne undertrykker totalitært mangfoldet: Følg debattene om samme tema i VG, samt Dagbladet og Aftenposten og Bergens Tidende eller Dagens Næringsliv for mer informasjon.

About the author

Hanne Nabintu Herland er religionshistoriker, forfatter og grunnlegger av Herland Report nyhetssiden, TV kanalen på YouTube og Podcast på Sound Cloud, som når millioner årlig. Her kan du kan se intervjuer og lese artikler fra ledende intellektuelle, forfattere og aktivister på tvers av de politiske skillelinjene. Herland er kjent fra media som en fryktløs analytiker som bryter med den kulturradikale tenkningen. Hun mener 1960-tallets kulturradikale elite har bidratt til å svekke vår kultur. Herland er født og oppvokst i Afrika, har lenge bodd i Sør Amerika og Midtøsten. Kjøp bestselgere som Alarm og Respekt her. Eller Det Nye Babylon. På det internasjonale markedet har Herland boken The Culture War og også New Left Tyranny, samt boken Trump. The Battle for America. Herlands siste bok på norsk er Tyranni. Hvordan venstresiden ble den nye, intolerante herskerklassen. Her hevder hun at 1960-tallets nymarxister ble selv den nye eliten som med knallhard hånd styrer befolkningen. Denne herskerklassen er bemerkelsesverdig intolerant mot andre enn dem selv, med skremmende lav respekt for religionsfrihet, ytringsfrihet og mangfold. Det store spørsmålet blir: Var nymarxistene egentlig bare ute etter å bli det nye herskerklassen som kunne tyrannisere arbeiderklassen? www.hannenabintuherland.com
Herland Report Newsletter Subscribe

Check Also

Jacques Derrida and the Racist Left Victimization of Blacks: Socialist Racism, Herland Report

Neo-Marxist Jacques Derrida and his Racist Deconstruction Theory

  The Left has implemented the Neo-Marxist Jacques Derrida Racist Deconstruction Theory that does not …

Men have forgotten God: Alexandr Solzhenitsyn

Alexandr Solzhenitsyn: Men have forgotten God; that’s why all this has happened

  The West has, in recent years, bestowed upon itself an immense weight of suffering …

Book The Billionaire World Hanne Nabintu Herland How Marxism Serves the Elite
×